Grundejerforeningen

Kårup Skov og Ordrup Næs


VedtægterForeningen Ordrup Næs Naturområde

Stiftet 15. oktober 1972

Vedtaget på stiftelsesdagen med tilføjelser af 27. september 1982, og af 31.05.2010.


§1


Foreningens navn er Ordrup Næs Naturområde.


§2


Som medlem kan optages enhver, der har tilknytning til Ordrup Næs og går ind for foreningens formål.


§3


Foreningens formål er at gå ind for:


-at bevare naturen på Ordrup Næs og dets omgivelser, og medvirke for at frede denne i videst muligt omfang.

-at medvirke til at passe naturen og holde Næsset tilgængeligt.

-at udbrede kendskabet til de fredede områder og fredningsbestemmelserne.


§4


Medlemskontingentet fastsættes for eet år ad gangen.


§5


Den årlige generalforsamling afholdes kl.10.00 søndagen efter generalforsamlingen i Grundejerforeningen for Kårup Skov og Ordrup Næs, i Plateauets østlige ende, med følgende dagsorden:


1.Beretning fra bestyrelsen.

2.Aflæggelse af regnskab.

3.Valg af bestyrelse og revisor.

4.Behandling af indkomne forslag.

5.Eventuelt.


Forslag skal, for at kunne sættes under afstemning, være bestyrelsen i hænde inden den 1. juli.

Bestyrelsen kan skriftligt indkalde til ekstraordinær generalforsamling med 8 dages varsel.


§6


Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpel stemmeflerhed.

Vedtægtsændringer, der er besluttet af generalforsamlingen, forelægges foreningens medlemmer til afgørelse ved urafstemning.

Andre generalforsamlingsbeslutninger end vedtægtsændringer kan af bestyrelsen sendes til urafstemning. Dette skal ske såfremt to medlemmer af bestyrelsen forlanger dette.

Et af en generalforsamling vedtaget forslag skal sendes til urafstemning når 25% af samtlige medlemmer begærer dette.


§7


På den årlige generalforsamling vælges en bestyrelse på 3-7 medlemmer for et år ad gangen , hvoraf så vidt muligt 2 medlemmer vælges blandt Næssets medlemmer i bestyrelsen for grundejerforeningen.

Endvidere vælger den årlige generalforsamling en revisor.


§8


Bestyrelsen kan engagere sagkyndig bistand indenfor rammerne af, hvad foreningens økonomiske midler tillader.


§9


Regnskabsåret er kalenderåret.


§10


Såfremt der træffes beslutning om ophævelsen af foreningen, skal dennes formue overgives til Grundejerforeningen for Kårup Skov og Ordrup Næs, til anvendelse til naturfredningsformål.