Grundejerforeningen

Kårup Skov og Ordrup Næs


ReferatForeningen Ordrup Næs Naturområde

V/ formanden Viggo Hauerberg, Kristianiagade 22, 2. th., 2100 København Ø

Tlf.35 43 47 32  - Mobil 40 75 47 32 - E-mail: ikvh@mail.dkReferat fra bestyrelsesmøde lørdag d. 26.10.2013 – med start kl.10.00.


Følgende deltog:


Margrethe Enevold (ME) og Viggo Hauerberg (VH).

Afbud fra Kirsten Møller, og Randi Pelck.


Følgende punkter behandledes:


      1)Meddelelser fra kassereren.


      a)Restanceliste er fremsendt. 16 har ikke betalt. VH rykker, dels pr. mail, og dels pr. brev. Folder 

      vedlægges. Elektronisk eller i print.

      b) medlemmer har betalt.

      c)1 nyt medlem. Erik Asp Hansen, Næsvej 68.

      d)Vi har DKK 49.976,45 på kontoen. Birthe Jørgensen har betalt DKK 15.000. Ingen   

      udestående/ubetalte   

      regninger..

 

       2)Medlemslisten.


       a)Under opdatering. Ca. 90 medlemmer.


       3)Kvitteringer for indbetalinger af kontingent.


       a)Nogle medlemmer har udtrykt ønske om at få en kvittering for indbetalt kontingent. Måske kan vi   

       overveje at sende mail (til dem der har mail), med hvad med de øvrige? Vi bør overveje procedure for

       2014.


      4)Naturfolderen.


      a)Foreligger nu i trykt udgave, og godkendes til produktion. Folderen har været undervejs i nogen tid,

      og flere versioner er blevet præsenteret. VH mener at vi ikke kan trække yderligere på Ole Hauerbach,

      og folderen indeholder alt andet lige de oplysninger der er nødvendige, dels for beboere, og dels for

      besøgende. Formålet med folderen er i langt overvejende grad at ”reklamere” for Naturforeningen i vort 

      naturlige opland, læs: Få flere medlemmer.

 

      Spørgsmålet om parkering har været drøftet, herunder hvilken P-plads der kan anses for vigtigst.   

      Vurderingen heraf er betinget af hvor man bor på Næsset. Der er enighed om at parkering, som problem,

      hører hjemme i Grundejerforening regi, og i øvrigt har været på dagsordenen adskillige gange.


      b)Det vedtages at folderen skal produceres i et antal på 500 stk. Der er ca. 350 ejendomme i GF’s

      område. Jeg har efterfølgende drøftes selve produktionen af folderen med Ole Hauerbach, og et antal på

      500 stk er alt for voldsomt for hans lille printer. Han henviser til Sejers Bogtryk i Hørve, og sender

      trykke-fil til VH.


     5)Fremadrettet pleje af hhv. Plateau og Næbbet.


     a)Som det ses er der fortsat får på Næbbet. VH tager kontakt til hhv. Birthe Jørgensen og Steffen 

     Rasmussen omkring 2014 plejen. VH oplyser at han har talt med en ejer af Limosine kvæg som (uden 

     beregning) kan være interesseret i at sætte kreaturer ud. Plateauet er bedst egnet, bl.a. fordi de er el-hegn,

     og man kan færdes udenfor hegnet, langs stranden, hvis man ikke bryder sig om kreaturer (Limosine’r er

     ret så store). En 6-8 stykker vil være passende/rigeligt på Plateauet.


     b)VH vil drøfte med Steffen om han evt. kan ”nøjes” med Næbbet, samt evt. optagning for vinteren af       

     hegnet på nordsiden af Næbbet.

   

     6)Kommunen. 


     a)VH medbringer 19.09.2013 mailen til Odsherreds kommune (Erich Wederkinch), hvorpå vi intet svar 

     har modtaget. VH rykker for ”melding”.


     7)Eventuelt.


     a)Nyt fra GF: Kirsten Møller er valgt til ny formand. Ellers intet.

     b)Næsgården: Birthe J., har luftet tanken om del-salg af hhv. landbrugsarealet og beboelsesparcellen.     

     Udlængerne er lovet nedrevet i løbet af vinteren.

     c)Andet: Næste møde er aftalt til onsdag d. 08.01.2014, kl.19.30 hos Margrethe Enevold, Strandvejen 61,

     2th. 2100 Ø.


Mødet slut kl.11.00./VH