Grundejerforeningen

Kårup Skov og Ordrup Næs


Generalforsamling


Foreningen Ordrup Næs Naturområde

V/ formanden Viggo Hauerberg, Kristianiagade 22, 2. th., 2100 København Ø

Tlf.35 43 47 32 - Mobil 40 75 47 32 - E-mail: ikvh@mail.dkOrdrup Næs Juli 2013.Bestyrelsens skriftlige beretning om Naturforeningens virksomhed det seneste år, samt orientering om igangværende arbejder og planer.


Velkommen til Naturforeningens 41. Generalforsamling. Skulle der være medlemmer her for første gang, bydes disse særligt velkommen.


Jeg vil i år ikke trætte medlemmerne med en lang beretning, bl.a. fordi der skal gives plads til årets gæstetaler, Mikkel Jørgensen, som vil fortælle os om „Kanonerne på Ordrup Næs“, og projektet med at få sat det store arbejde på tryk og iøvrigt gjort færdigt.


Dirigenten vil finde et passende tidspunkt hvor vi kan høre om denne særlige periode i Næssets historie.


Sædvanen tro er der også i år forberedt kaffebar med friskbagte boller og syltetøj, samt forfriskninger i øvrigt.


På et af dirigenten valgt tidspunkt, vil han beordre en „time out“, hvis hovedformål er at åbne for adgang til baren’s øl og vand.


Som mange sikkert vil kunne huske udnævnte Foreningen sidste år 3 af vore mangeårige medlemmer til Æresmedlemmer. Desværre er en af disse, Knud Fobian død i det tidlige forår. Knud Fobian var en af vore „founding fathers“, og arbejdede i alle år med entusiasme for Foreningen.


Vi vil savne ham, og ikke mindst hans store viden om lokalområdet.


Nu er Foreningen således eet år inde i sit femte årti, men i og for sig er det stadig behov for vor indsats.


Omkring medlemstallet må vi anerkende at dette – trods tilgang – er begyndt at sive. En aldring af medlemskredsen er sat ind, og ny ejere/tilflyttere synes at tage tingenes tilstand som en selvfølge, d.v.s. blot ser området passet og plejet, uden iøvrigt at tænke nærmere over hvordan og hvorfor.


Det er klart at der i enhver forening findes en nedre grænse for hvor få medlemmer der kan „leves“ med, d.v.s. at finansieringen af vort arbejde ganske enkelt ikke kan klares indenfor et rimeligt kontingent, nemlig DKK 200.


Medlemstallet ligger nu lige i underkanten af 100, hvilket svarer til et årligt kontingent på ca. DKK 20.000.   


Nu er formålet med Naturforeningen jo ikke blot en årlig selskabelig sammenkomst, og jeg vil derfor genopfriske hvad der grundlæggende er Naturforeningens vedtægtsbestemte opgaver:


At bevare naturen på Ordrup Næs

At medvirke til at passe naturen og holde næsset tilgængeligt, samt

At udbrede kendskabet til de fredede områder og fredningsbestemmelserne.


Hvad der foregår på de enkelte matrikler, har vi således ingen officiel mening om. Hvad de enkelte medlemmer måtte have af meninger, står for egen regning..


1)Indledning:


Naturforeningen står fortsat på mål for hhv. kommunen og Næsgaarden når det drejer sig om varetagelsen af den fredede natur på Næsset. Vi udfylder tomrummet indtil ejerne selv kan tage vare på egne arealer.


Naturforeningen har intet ønske om at fastholde de mere eller mindre frivilligt påtagne opgaver længere end højst nødvendigt, og måske nærmer vi os tidsspunktet hvor vi bl.a. af økonomiske årsager må „sige fra“ for pleje af de store arealer, og alene pleje stier og være „konsulent/samtalepartner“ for ejerne.


2)Kommunen.


Naturforeningen lever fortsat i fred og fordragelighed med Odsherreds kommune, som tid efter anden lufter forskellige plejeplaner for Ordrup Næs. At det indtil videre er blevet ved planerne er en anden sag.


Udover året er der en del kontakt via mail, og som oftest også tid til en tur rundt på Næsset for at vurdere „tingenes tilstand“. Der er mere ros end ris til Foreningen. Kommunen finder dog at Naturforeningen er en lidt diffus størrelse at diskutere med..


For få uger siden havde undertegnede en uformel samtale med „en repræsentant“ for kommunen på nautral grund, og fik her anledning til minde kommunen om:


a)Lang Agre:


Hvor kommunen stadig ikke har fået sat gang i plejen / græsningen. Arealet begynder at vokse til, hvilket meget vel kan resultere i at kommunen må „ud med leen“.


Til trods for en vis modstand imod kreaturer, står disse fortsat øverst på kommunens ønskeliste. Det er dog planen at disse først skal du på arealet i løbet af september (i år?), hvor fluerne burde være på retur.


Når kommunen er så interesseret i kreaturer, er det simpelthen fordi disse klart er at foretrække til pleje af søbredden.


b)Sydveststranden:


Hele arealet sydpå fra kommunens areal ved Næbbet, og sydpå til „trekanten“ / Sandvej, ejses som bekendt af Næsgården.


Sydpå derfra ejes strandarealet af Naturforeningen.


Kommunen har observeret at Rosa Rugosa’en på stranden langsom forsvinder, og især på den nordlige del af arealet, hvor konstant slåning er metoden. Det giver strandoverdrevet karakter af græsplæne, hvilket i sig selv ikke er ønskeligt, men i hvertfald holder Rosa Rugosa‘en nede, men næppe „afliver“ den.


Syd herfor dør Rosa Rugosa’en af andre – og ukendte – årsager, men effektivt ser det ud.


Hvorom alting er ser det ud til at naboerne til strandoverdrevet har taget sagen i egen hånd, og med egne hænder langsomt fjerner roserne. Der er tale om en meget stor indsats, til gavn for alle på Næsset – og gående i almindelighed.   


Kommunen taler fortsat om at hegne strandoverdrevet – dog med låger etc. – og udenfor „sæsonen“ lade arealet afgræsse. Man har i den forbindelse skelet til erfaringerne fra Korevlerne, hvor beboerne efter en god del skepsis, nu har taget græsningsløsningen til sig.


c)Næbbet:


Alle kan sikkert huske sidste års opstandelse over den voldsomme rydning/slåning af arealet hvor plettet Gøgeurt i mange år har været udbredt. Formålet var at få skabt mulighed for en tilbagevenden af den i mange år forsvundne Vibefedt.


Nu havde Naturforeningen ingen lod og del i slåningen – den blev varetaget af „ungegruppen“ i Dansk Botanisk Forening, som tilsyneladende vidste hvad de havde med at gøre.


Som mange givetvis har set, er Gøgeurten vendt tilbage i stort tal, men som kun få – måske – har set, er der fundet een Vibefedt, men som i sangen om „Lærkereden“ skal jeg ikke her fortælle hvor det ene (sete) eksemplar står.


Plejen af kommunens eget areal imellem Næsvejs forlængelse du på Næbbet, og kysten, lader en del tilbage at ønske. Den nordlige del tager fårene sig af.


3)Hegn.


Af uransaglige årsager overlevede de ca 25 m hegn på Næbbets sydside, vinterens hærgen.


Hvad der derimod ikke overlevede var hegnet på nordsiden. Alle har uden tvivl set hvorledes hegnet er sunket sammen under vægten af tang m.m. Efter aftale med med Steffen Rasmussen (vor fåreholder), opsættes der et „mobilt“ hegn for resten sæsonen. Hegnet lejes, og regningen herfor vil blive inkluderet i vor faktura til Birthe Jørgensen (Næsgårdens ejer).


Det mangelfulde hegn gav dels fårene mulighed for at „gå på opdagelse“, og dels løse hunde mulighed for at smutte ind på Næbbet. Vi har (mindst eet) tilfælde hvor et moderfår er blevet bidt i nakken….de hunde…de hunde!


Desuden måtte ¨“ophænget“ på den sydligste låge på Plateauet udskiftes.


De mere harmløse skilte på låger og stolper, får lov at leve i fred med naturen, hvorimod skiltene der forbyder cykelkørsel (læs kørsel med mountain bike), nu uden undtagelse er forsvundet.


Iøvrigt glæder vi os fortsat over de grundejere der ikke er bange for selv at reparere låger og rette trådhegn når der er behov derfor.


4)Græsningerne.


Der kom atter i år får på de fredede arealer, og som det ses gør fårene fortsat et godt stykke arbejde for os alle her på Næsset. Der er i år udsat ca 100 får på de 2 arealer.  Efter samråd med dyreholder Steffen Rasmussen er der 30 får her på Plateauet – resten på Næbbet.


Der er sat ny informationssedler op ved lågerne til arealerne.


Indtil dette øjeblik har vi kun haft enkelte problemer med får der måtte tilses udenfor den nomale „besøgstid“ – lad os håbe det fortsætter resten af sæsonen.


Jeg skal for god ordens skyld gentage:  Løse hunde må kun færdes på egen grund.


Naturforeningen betaler DKK 22.000 (plus. moms) for sæsonens får, hvilket synes at være den gængse markedspris for pleje af arealer af denne størrelse.


Jeg havde tidligere på året til en ejer af Galloway kreaturer som har udtrykt interesse i græsningsarealer på Næsset. Desværre var alle kreaturer „afsat“ – hvilket bekræfter at det næsten er umuligt at opdrive dyr til naturpleje her på Sjælland.


5)Stierne.


Desværre har vor mangeårige gartner Chr. Jensen, Hørve, meddelt os at han ikke længere kan klare opgaven med at slå „vore“ stier, d.v.s. stier som ret beset tilhører Næsgården. Bl.a. derfor ligger vi lidt underdrejet, mens vi søger en anden løsning.


Det bringer desuden Nordstrandsstien på banen igen. Årsagen er at skrænten ved Næsvej 66 (den Nilakantan) tilhørende ejendom), er skredet yderligere sammen, og gjort passage vanskelig. Nu skal det for god ordens skyld understreges, at færdsel på stien er på helt eget ansvar. Der er kun tale om et problem over en strækning på ca. 20-25 m. Resten af stiforløbet er helt i orden, og store dele af stien holdes af grundejerne.


Ser man på Danmark Miljøportal, kann man se at stien stort set følger skellet imellem Næsvejs grundene, og Næsgårdens strandareal.


Hvis færdsel på stien må opgives, er der således blot stranden tilbage at færdes på, og dette er ikke videre bekvemt. Det er ikke muligt at gå op på stien fra stranden nogetsteds. Som bekendt er der almindelig ret til at færdes på Danmarks strande.


Vi har drøftet sagen med Grundejerforeningen, og bl.a. set på hvad der tidligere er sket omkring Nordstrandsstien. Såvidt vi forstår søgte den ejer der i sin tid solgte grundene (eller en del deraf)  på nordsiden af Næsvej om tilladelse (hos kommune/amt) til at fjerne retten til færdsel på trampestien, men fik afslag. Grundjerne har da også over alle år accepteret trafikken, omend et par pæle der i forbindelse med færdiggørelse af Plejeplanen, blev opsat af amtet, blev fjernet efter ønske fra en grundejer.


6)Rydninger.


Der er ikke foretaget egentlige større rydninger siden 2009 (Lang Agre) og 2010 (Plateauet), og i og for sig heller ikke planlagt nogen for 2013.


Når det er sagt kan det ikke udelukkes at vi bør gøre noget på Plateauet, som efterhånden viser tegn på nogen tilvækst af slåen. Vi har dog været lidt fodslæbende, og det skyldes hovedsagligt at vi synes at rydningen hører under en kommende ejer af Plateauet, og at kommunen ikke uden videre giver tilskud til arbejdet. Da der ydes plejetilskud for en del af perioden til ejeren, er det ganske kompliceret at søge for en del af perioden.


Lang Agre er omtalt andet steds.


Sydveststranden er ligeledes omtalt andetsteds.


Man kan med fordel fortsat læse den af kommunen udgivne „Planstrategi 2007“ – som indeholder de langsigtede planer for pleje af hele kysten langs Sejrøbugten.


Iøvrigt er det herligt at se hvorledes mange grundejere fortsat rydder, og derved åbner landskabet til glæde for lys, luft og udsigt til glæde for alle.


Ved at sige at kun affald der stammer fra rydninger på fredede arealer må afbrændes, siger jeg dermed ikke et ord om hvad der bør ske med alt andet grenaffald m.m.


7)Næsgaarden.


Gentagelse fra 2012:


Lad mig starte med at sige at Naturforeningen har et godt samarbejde med Birthe Jørgensen som ejer Næsgården. Vi er også omhyggelige med ikke at involvere os i eksterne diskussioner om Næsgårdens fremtid – der er alt andet lige tale om en privat ejendom, som vi i princippet ikke diskuterer. Vi har begrænset vor aktivitet til alene at beskæftige os med plejen af Næsgårdens arealer, og hvortil Birthe Jørgensen også i år giver et direkte bidrag på DKK 15.000,00.


Næsgården er fortsat til salg, og nu til en yderligere reduceret pris, og f.s.v. nogen har henvendt sig til Naturforeningen herom, er de blevet peget direkte i retning af Birthe Jørgensen eller ejendomsmægler.


For at opsummere:


Lokalplan 6 placerer bygningsparcellen i sommerhuszone, hvilket betyder at f.s.v. bygningerne fjernes, kan arealet udstykkes og sælges til sommerhusgrunde a ½ tdl. land. Skulle dette ske, giver lokalplan 6 mulighed for at der på Loenhøjmarken kan opføres „et sæt landbrugsbygninger“, hvilket dog næppe vil ske i virkelighedens verden.


Enhver ændring af Næsgårdens nuværende forhold vil kræve ny lokalplan og hvad dertil hører af nabohøringer m.m., alt noget der ikke har nogen let gang på jorden her i lokalområdet…


Vi har nu i en årrække påtaget os opgaven med at pleje Plateauet og Næbbet, og må selvsagt spørge os selv hvorlænge Foreningen skal blive ved hermed. Ingen forestillede sig en opgave udover 1-2 år, hvorfor fristelsen til at stoppe er stor. Omvendt vil det betyde usikkerhed omkring plejen, og vi er jo som Næssets beboere interesseret i at arealerne bliver plejet.


Det er således en såkaldt „catch 22“…


Det er dog bestyrelsens hensigt, at stoppe det aktive plejearbejde når en ny ejer af Næsgården har meldt sig.


8)www siden.


Jeg vil egentlig blot gentage hvad der blev nævnt sidste år: 


„Vort afsnit under grundejerforeningens www side, er nu fuldt opdateret – så hold jer endelig ikke tilbage med at slå op på siden, der er tale om et flot stykke arbejde, fine farvefotos og med kopier af relevante dokumenter. Vi takker Kirsten Møller og Kirsten Engel for den store indsats i netop denne sag – Kirsten Engel er glad for at modtage årstidernes fotos til siden“.


9)Grundejerforeningen.


Der er fremdeles et godt forhold imellem Grundejerforeningen – hvoraf vi alle jo er medlemmer – og Naturforeningens frivillige medlemsskare af idealister.


Vi er fortsat tildelt spalteplads i „Orientering“, men ofte med besked om at begrænse os når der indkaldes til „materiale“….


Såvel Kirsten Møller som Kirsten Engell er vore gode forbindelser til Grundejerforeningens bestyrelse.


10)Naturforeningens strandareal.


På sidste års generalforsamling omtalte jeg Naturforeningens ca. 70.000 kvm store strandareal, der strækker sig fra Trekanten ved Sandvej til Birkebjerg.


Arealet har i sig selv ingen økonomisk værdi, men Foreningen har en forpligtelse – som alle andre grundejere – til at holde arealet fri for Bjørneklo. Det har i år været nødvendigt at rydde en mindre population af Bjørneklo, et arbejde der er udført af Kurt Jensen, Asnæs, som udfører en del rydnmingsarbejde for Grundejerforeningen.


Vi vil høre Kurt Jensen om han evt. kan påtage sig opgaven med at rydde „vore“ stier.


Som ejer af strandarealet, har vi i år haft en form for samarbejde med NVE/SEAS omkring en kabelføring fra fastlandet til Sejrø. Nogle observerede måske en aktivitet i Nekseløbugten tidligt på vinteren, og der var ikke tale om et forarbejde til mulig opsætning af vindmøller.


Derimod var der tale om udskiftning af det gamle el-kabel til Sejrø. Kablet ligger imellem Hyrehøjvej 35 og Hyrehøjvej 37, går under Foreningens strandareal (boret under), for at dukke op ude i Nekseløbugten.


Foreningen har modtaget en erstatning på DKK 4.341,46, d.v.s. i skrivende stund har vi endnu ikke modtaget pengene. Der var tale om en noget kompliceret proces, idet der dels skulle tinglyses ret til at føre kablet under vort areal, og dels underskrives fuldmagter m.m., hvilket gjorde os opmærksom på at det ikke af Foreningens vedtægter fremgår hvem der tegner Foreningen.


Nu klarede vi denne udfordring på anden vis…


11)Slutbemærkninger.


Som det ses ovenfor, drejer Naturforeningens arbejde sig stort set om plejen af de fredede arealer. Uden den opgave var der kun stier og trapper tilbage…som „i gamle dage“, efter sagen om Lang Agre udstykningen var afsluttet.


Vi skal forberede os på at Naturforeningen i forbindelse med salg af Næsgården, vil stå tilbage med meget få opgaver – hvoraf den mest tydelige da vil være årets generalforsamling.


Egentlige formelle bestyrelsesmøder afholdes kun når der er behov derfor. Det har vist sig meget vanskeligt at mødes, hvorfor den daglige beslutningsproces foregår pr. e-mail

Dette betyder desværre, at papirarkiverne ikke som tidligere bygges op for eftertiden. vi må derfor holde os til de mere formelle papirer som mødereferater – hvorimod korrespondancen ofte vil forsvinde. Desværre.


Til slut mange tak til alle medlemmerne, for god støtte igennem året.


Viggo Hauerberg / 04.07.2013