Grundejerforeningen

Kårup Skov og Ordrup Næs


Forårsbrev 2011Foreningen Ordrup Næs Naturområde

V/ formanden Viggo Hauerberg, Kristianiagade 22, 2. th., 2100 København Ø

Tlf.35 43 47 32 - Mobil 40 75 47 32 - E-mail: ikvh@mail.dk

 

Forårsbrev til Naturforeningens ca. 100 medlemmer. Maj 2011.                       .

I lighed med tidligere år, vil Naturforeningen opdatere medlemmerne om:

 

Generelt:

Forårsbrevet vil som de seneste år og fremover kun blive udsendt pr. email, undtagen til de medlemmer, som ikke anvender email og derfor har anmodet om udsendelse pr. brev. Forårsbrevet kan i øvrigt også findes på Naturforeningens hjemmeside – se nedenfor.

 

E-mail:

Vi beder fortsat medlemmerne om at holde kassereren (randi@pelck.dk) opdateret med post adresse og e-mail adresse. Dette sparer os for mange kuverter og frimærker!

 

Plateauet:

Rydningen fandt sted første lørdag i oktober 2010. Resultatet heraf kan ses i form af kvasbunker som vil blive afbrændt så snart der er mulighed derfor. Plateauet er nu i en sådan flot stand at der i skrivende stund ikke er taget stilling til om der igen i år skal ryddes i oktober. Der er udsat 25 får på Plateauet.


Lang Agre:

Der blev ikke ryddet i efteråret. Lang Agre synes at være i rimelig stand. Vi minder med mellemrum kommunen om vedligeholdelse af hegn og oprensning i søen. Der er udsat 11 får på Lang Agre. Kommunen ejer Lang Agre.

 

Næbbet:

Vi kæmper fortsat med at holde hegnet ud over syd-stranden intakt. Der er udsat 39 får med hver 2 lam på Næbbet.

 

Klipning af stier:

Vi vil opretholde rutinen med at klippe stier 2 gange årligt, samt vedligeholde trapper m.m. med bl.a. grus. Mangler bedes venligst rapporteret.

 

Regnskab:

Regnskabet for 2010 er endnu ikke revideret, og vedlægges derfor ikke med dette. Vi gik ud af året med en kassebeholdning på DKK 24.419,63. Regnskabet gennemgås på generalforsamlingen.

 

Kontingent for 2011:

Kontingentet er fastsat til DKK 200,00, og bedes venligst indbetalt inden generalforsamlingen søndag d.17.07.2011, til Naturforeningens bankkonto nr.1551-1219146 med Danske Bank. Kassereren takker på forhånd.

Næsgaarden:

Som bekendt er Næsgaarden fortsat til salg. Efter aftale med Næsgaardens ejer, fru Birthe Jørgensen, fortsætter vi med pleje/fårehold på Næssets udyrkede fredede arealer også i 2011. Vi har lovet såvel fru Birthe Jørgensen som ejendomsmægler at stå til rådighed hvis evt. købere ønsker at vide mere om plejen. Vi takker Birthe Jørgensen for den støtte hun yder Naturforeningen.

 

Oden til Ordrup Næs:

Kombinationen af Sigfred Pedersens dejlige tekst og Per Enevolds flotte musik, kan med fornøjelse høres på foreningens CD, der indleder vor generalforsamling, og i øvrigt fortsat kan købes ved bestilling hos Margot Bache. CD’en kan købes sammen med ”Igennem Bøgeskoven”, danske sange og romancer, v/ Per Enevold med Trinitatis’ kor, formedelst DKK 100,00. Oden til Ordrup Næs koster alene DKK 75,00. Betaling kan ske til Naturforeningens konto nr. 1551-1219146 med Danske Bank – med angivelse af bestillers navn. Levering kan aftales særskilt, men vil ske ved årets generalforsamling.

 

Sydveststranden:

Efter de seneste års rydninger fremstår sydveststranden åben som det strandoverdrev stranden alt andet lige er. Vi har ingen planer om at fortsætte med rydninger..

 

Bestyrelsen:

Samtlige medlemmer er villige til genvalg. Vi er dog så småt gået i markedet for at sikre et generationsskifte. Hold jer ikke tilbage.Opl. om bestyrelsen findes på på hjemmesiden.

 

Hjemmesiden:

Oplysninger om Naturforeningen: www.kaarupskovogordrupnaes.dk

 

Generalforsamlingen søndag d.17.07.2009, kl.10.00, på Plateauet nedenfor Engvej:

Dagsorden som følger: 1: Beretning fra bestyrelsen, 2: Aflæggelse af regnskab, 3: Valg af bestyrelse og revisor, 4: Behandling af indkomne forslag, 5: Eventuelt.

 

Vi sørger som altid for forplejning før, under og efter mødet.

 

Med venlig hilsen,

Bestyrelsen