Grundejerforeningen

Kårup Skov og Ordrup Næs


Forårsbrev 2010
Foreningen Ordrup Næs Naturområde

V/ formanden Viggo Hauerberg, Kristianiagade 22, 2. th., 2100 København Ø

Tlf.35 43 47 32 - Mobil 40 75 47 32 - E-mail: ikvh@mail.dk


Sommerbrev til Naturforeningens medlemmer.

Juni 2010.


Af forskellige årsager udsender vi i år et ”Sommerbrev”, for at informere om følgende:


Afstemningen om vedtægtsændring:


Afstemningen sluttede d.31.05.2010, og forslaget blev vedtaget med 40 stemmer for og 1 imod. Ikke nogen imponerende valgdeltagelse, men alt andet lige ikke langt fra EU afstemninger i flere Europæiske lande.


Med virkning fra 31.05.2010 lyder vedtægternes § 4 således som følger:


§4


Medlemskontingentet fastsættes for eet år ad gangen.


De ny vedtægter kan findes på www.kaarupskovogordrupnaes.dk.,  under Naturforeningen.


Generalforsamlingen søndag d.18.07.2010, kl.10.00 på Plateauet:


Dagsorden som følger:


1: Beretning fra bestyrelsen,

2: Aflæggelse af regnskab,

3: Valg af bestyrelse og revisor,

4: Behandling af indkomne forslag,

5: Eventuelt.


Under punkt 4, fremsætter bestyrelsen forslag om kontingent på DKK 200,00.

Forslaget begrundes med at vi bør sikre foreningen tilstrækkelig økonomi til at kunne dække udgifterne til fårene på hhv. Næbbet, Plateauet og Lang Agre. Kontingentopkrævning vil blive udsendt umiddelbart efter generalforsamlingen.


For så vidt Næsgaarden bliver solgt i årets løb, går vi nu fra at en ny ejer overtager udgifterne til fårene, hvorfor kontingentet for 2011 vil blive nedsat.


Vi sørger som altid for forplejning før, under og efter mødet.


Næsgaarden:

I skrivende stund har vi intet nyt. Foreningen er ikke blevet kontaktet af mulige købere med henblik på en samtale om plejen af de fredede arealer. Vi har bedt ejendomsmægleren om at holde os underrettet. Foreningen har specielt bedt om at blive orienteret omkring planer om evt. salg af de fredede udyrkede arealer.


Regnskabet:

Er trykt på bagsiden. Vil blive fremlagt på generalforsamlingen.


Sydveststranden:

Som det ses af regnskabet har vi endnu et beløb på DKK 3.191,98 stående på en separat konto til slåning af sydveststranden. Som følge af den – efterhånden – flotte blomstring på det frilagte areal, er det besluttet at udskyde slåningen til senere på året, d.v.s. til efter frøsætning.


Klipning af stier:

Stierne er netop blevet klippet af foreningens trofaste gartner Chr. Jensen.


Plateauet:

Arealet blev ikke slået sidste år, og trænger nu enkelte steder (slåen). Inden vi iværksætter slåning  (1. Lørdag i oktober), vil vi dog se om en ny ejer melder sig på banen.


Naturvandring søndag d.25. juli kl. 10.00 – 12.30.

Se venligst detailler på hjemmesiden (adr. ovenfor).


Med venlig hilsen,

Bestyrelsen


Regnskab 2009: Resultatopgørelse 2009 - (med 2008-tal).doc