Grundejerforeningen

Kårup Skov og Ordrup Næs


Forårsbrev 2009
Foreningen Ordrup Næs Naturområde

V/ formanden Viggo Hauerberg, Kristianiagade 22, 2. th., 2100 København Ø

Tlf.35 43 47 32 - Mobil 40 75 47 32 - E-mail: ikvh@mail.dk


Forårsbrev til Naturforeningens medlemmer.Maj 2009.


I lighed med tidligere år, vil Naturforeningen gerne opdatere medlemmerne om:


Generelt:

Forårsbrevet udsendes i år (også) som brev. Årsagen hertil er et ændringsforslag til foreningens vedtægter, og vi vil gerne sikre os at alle modtager Forårsbrevet der således også tjener som indkaldelse til årets generalforsamling søndag d.19.07.2009.


E-mail:

Vi beder fortsat medlemmerne om at holde kassereren opdateret med post adresse og e-mail adresse.


Plateauet:

Der er atter får på Næsset. Vi er lidt tidligt ude, men ved at mange glæder sig over igen at se dyr ”vore” arealer.  Kvasbunkerne fra ryddedagen i oktober er først for nylig brændt af – vinteren var ganske enkelt for våd. Værn om alle hegn og låger – de er desværre ofte udsat for hærværk!


Lang Agre:

Hovedindsatsen sidste år var fjernelse af gamle tagrør langs søbredden. Vi skal fare med lempe i vådområdet. For at bevare den værdifulde fælles udsigt fra såvel Lang Agre husene, som de bagved liggende huse på Næsvej, vil bevoksningen på arealet imellem søen og kysten blive slået ud på sommeren.

 

Klipning af stier:

Vi vil opretholde rutinen med at klippe stier 2 gange årligt, samt vedligeholde trapper m.m. med bl.a. grus. Mangler bedes venligst rapporteret.


Regnskab:

Regnskabet for 2008 er vedlagt som særskilt bilag til Forårsbrevet. Vi gik ud af året med en kassebeholdning på DKK 42.398,03. Regnskabet gennemgås på generalforsamlingen.

Kontingentet er uændret DKK 100,00 (siden 1972), idet der dog er lagt DKK 5,00 til dækning af evt. porto og gebyr (til bank). Indbetaling kan ske via netbank til registrerings nr. 1551- kontonummer 1219146 med Danske Bank, og altid med angivelse af navn på indbetaler.


Kassereren sætter pris på snarlig indbetaling, og takker på forhånd herfor.


Oden til Ordrup Næs:

Kombinationen af Sigfred Pedersens dejlige tekst og Per Enevolds flotte musik, kan med fornøjelse høres på foreningens CD, der indleder vor generalforsamling, og i øvrigt fortsat kan købes ved bestilling hos Margot Bache. CD’en kan købes sammen med ”Igennem Bøgeskoven”, danske sange og romancer, v/ Per Enevold med Trinitatis’ kor, formedelst DKK 100,00. Oden til Ordrup Næs koster alene DKK 75,00. Betaling kan ske til Naturforeningens konto nr. 1551-1219146 med Danske Bank – med angivelse af bestillers navn. Levering kan aftales særskilt, men vil ske ved årets generalforsamling.


Sydveststranden:

Det yderste stykke blev forsøgsvis slået i efteråret 2007, og igen i 2008. Vi har diskuteret det videre forløb sammen med Odsherreds kommune, og af flere muligheder er det besluttet at fortsætte slåningen og derved stresse roser og slåen.  Arealet tilhører dels Næsgården og dels kommunen. 


Bestyrelsen:

Samtlige medlemmer er villige til genvalg.  Vi er dog så småt gået i markedet for at sikre et generationsskifte. Opl. om bestyrelsen på hjemmesiden.


Hjemmesiden:

Oplysninger om Naturforeningen: www.kaarupskovogordrupnaes.dk


Generalforsamlingen søndag d.19.07.2009, kl.10.00, på Plateauet nedenfor Engvej:

Dagsorden som følger: 1: Beretning fra bestyrelsen, 2: Aflæggelse af regnskab, 3: Valg af bestyrelse og revisor, 4: Behandling af indkomne forslag, 5: Eventuelt.


Til behandling foreligger forslag om at give bestyrelsen mulighed for at kunne forhøje kontingentet fra DKK 100,00 til DKK 200,00 – efter behov. D.v.s. at kunne opkræve op til DKK 200,00. Årsagen hertil er dels at kontingentet har været uændret siden foreningens stiftelse i 1972, men ikke mindst stigende udgifter til får og diverse slåninger/rydninger.


§ 4 vil således blive ændret fra: „Medlemskontingentet er 100,00 kr. om året“ til „Medlemskontingentet er mindst DKK 100,00, og højst DKK 200,00 om året“.


Vi sørger som altid for forplejning før, under og efter mødet.


Med venlig hilsen,


Bestyrelsen