Grundejerforeningen

Kårup Skov og Ordrup Næs


Forårsbrev 2007
Foreningen Ordrup Næs Naturområde

V/ formanden Viggo Hauerberg, Kristianiagade 22, 2. th., 2100 København Ø

Tlf.35 43 47 32 - Mobil 40 75 47 32 - E-mail: ikvh@mail.dk


Forårsbrev til Naturforeningens medlemmer.Maj 2007.


I lighed med tidligere år, vil Naturforeningen gerne opdatere medlemmerne om:


Plateauet:

Efter 02.11.06 stormen er hegnet imod stranden nu repareret.  I januar foretog vi den sidste store rydning af krat m.m.  Afbrænding kan først finde sted efter 01.10.2007. Der er sat får på arealet primo maj. Der inviteres til arbejdsdag på Plateauet lørdag d. 06.10.2006, kl.10.00. Vi vil her følge op med lettere oprydning/klipning af krat.


Klipning af stier:

Vi vil opretholde rutinen med at klippe stier 2 gange årligt, samt vedligeholde trapper m.m. med bl.a. grus. 


Regnskab:

Regnskabet for 2006 er trykt på bagsiden af dette brev. F.o.m. 2008 vil vi udsende regnskab og forårsbrev. pr. e-mail til medlemmer hvis e-mail adresser vi har.


Kontingent for 2007:

Kontingentet er uændret DKK 100,00, - men der er lagt DKK 5,00 på til dækning af porto = DKK 105,00. Indbetaling kan ske via netbank til konto nr. 1551-1219146 med Danske Bank. Kassereren takker på forhånd for hurtig indbetaling, og for  markering af hvem indbetaler er, samt gerne med oplysning om e-mail adresse. 


Bestyrelsen:

Samtlige medlemmer er villige til genvalg.  Opl. om bestyrelsen på hjemmesiden.


Lang Agre:

Hegnet imod stranden er repareret. Der er sat får på arealet primo maj.


Hjemmesiden:

Oplysninger om Naturforeningen: www.kaarupskovogordrupnaes.dk


”Naturen i sommerhusområder”:

Naturforeningen råder over et mindre oplag. Pris pr. stk. DKK 150,00.


Generalforsamlingen søndag d.22.07.2007, kl.10.00. Plateauet nedenfor Engvej:

Dagsorden som følger: 1: Beretning fra bestyrelsen, 2: Aflæggelse af regnskab, 3: Valg af bestyrelse og revisor, 4: Behandling af indkomne forslag, 5: Eventuelt.

Vi sørger som altid for forplejning før under og efter mødet.


Med venlig hilsen, Viggo Hauerberg, formand, Engvej 1, Telf. 59 65 43 32