Grundejerforeningen

Kårup Skov og Ordrup Næs


Årsberetning 2012Beretning 2011/12

I perioden fra sidste generalforsamling har bestyrelsen holdt i alt 4 møder. Vi holder gerne et møde i kvartalet, har en intern arbejdsdeling i bestyrelsen og klarer så meget som muligt af arbejdet ved hjælp af mail. Det giver en smidig og nem afvikling af bestyrelsesarbejdet.

Af lidt større aktiviteter i løbet af året vil jeg fremhæve følgende:


Vejene

Vi har et fast samarbejde om vedligehold af vejene med en entreprenør, som i samarbejde med vores vejformand holder vejene i orden. I september sidste år blev alle vejene gennemgået forud for vinteren og huller fyldt op. I marts i år fik vejene så en mere grundlæggende gennemgang og renovering. Blandt andet blev Næsgårdsvej, Røglevej og Næsvej frem til Lang Agre sporfyldt. Resterende veje blev kørt efter for huller, og asfalt på Knarbo Mose og Næsvej blev repareret.

Endvidere blev Næsgårdsvej samt Næsvej frem til Sandvej behandlet med støvbindemidlet dustex. Behandlingen vil blive gentaget på et tidspunkt i løbet af sommeren. Tilsvarende vil der ske en efterfyldning for huller. Dustex har vi haft rigtig gode erfaringer med. Det gør vejene mere slidstærke, og det binder støvet, så støvgener bliver færre. Det er derfor et middel, vi vil fortsætte med at bruge og evt. udvide på veje med meget trafik og dermed meget støv.

Vi har også igen i år renoveret afvandingsrender, og der er kommet flere til. Regnvandet er vejenes værste fjende, og derfor er det vigtigt, at vandet kan komme væk, så vi undgår pytter og dermed huller.

Det er vores vurdering, at vejene har en meget høj standard og er i særdeles god stand. Selv de steder, hvor der altid er problemer er efter vores opfattelse blevet bedre.

Klipning ud til vejene er ikke alle steder, som den burde være. Som følge af dette kan vejforløbene ændre sig, fordi folk naturligt forsøger at undgå at få for mange grene til at ramme bilen med deraf følgende risiko for ridser i lakken. Så husk nu at klippe så en lastbil kan komme forbi uden de helt store problemer.


Hastighed

Den før omtalte brug af Dustex, der giver en mere slidstærk overflade, kan bevirke, at nogle sætter hastigheden op. I lighed med tidligere år må vi igen opfordre til, at alle viser hensyn, kører forsigtigt og holder hastigheden nede. Vi har sat skilte op med 30 km. på Næsgårdsvej og Næsvej. Alle øvrige veje er max. hastighed 20 km/time.

Som vanligt skal vi også minde om parkering. Dette skal ske på egen grund, på grunden hos dem man besøger eller på en af de to parkeringspladser, vi har i området. Parkering på vejene er ikke tilladt. Det er især i højsæsonen, vi har parkeringsproblemer. Det er bestyrelsens opfattelse, at det især er lystfiskere. Vi vil gerne opfordre alle beboere i området til at rette henvendelse til personer, når de ser dem parkere, og fortælle dem om parkeringsreglerne for området samt henvise dem til de offentlige parkeringspladser. Undgå også selv at parkere langs vejene, men kør ind på jeres egen grund. Hvis man parkerer langs vejen lægger det i højere grad op til, at også andre parkerer der.


Hyrehøj

I løbet af vinteren er der yderligere fældet en række træer omkring Hyrehøj. Vi har nu en markant bedre udsigt fra højen både til Næsset, bugten og til bakkerne. Gå en tur på Hyre‐ høj og nyd udsigten.


Særskilte Projekter

Som vi omtalte ved Generalforsamlingen sidste år, har vi ekstraordinært renoveret et par af stierne ned til stranden i 2011 og 2012. Den ene er stien ved Røglevej, som er bragt tilbage til sit oprindelige forløb, så den nu kan bruges på normal vis, også for gangbesværede, ligesom den kan bruges til at tage både op.

Den anden er stien ved Hyrehøjvej 7/9. Her er den nedslidte trappe udskiftet med en ny. Endvidere er der arbejdet med at få vandet hurtigere væk fra stien, blandet ved at lave en stenfaskine til nedsivning af regnvand.

Det er mit indtryk, at det er blevet et godt resultat til glæde for alle, der bruger de pågældende stier.


Fældning af træer

Vi bor i et kuperet terræn, men det til trods er udsigten mange steder hæmmet af alt for mange høje træer. Vi vil gerne opfordre alle vore medlemmer til at have dette i tankerne, når de ser rundt på deres egne (og deres naboers) grunde. Mange steder har træbevoksningen taget overhånd. Har I brug for gode henvisninger til, hvem der kan hjælpe med fældning/flishugning, kan bestyrelsen ud fra vore erfaringer oplyse vore kontakter. Vores trofaste naturguide Jørgen Stoltz er også en virkelig kvalificeret hjælp i denne sammenhæng.


Stier/klipning

Som I sikkert ved, er det en tilbagevendende udfordring, at træer og buske vokser ud i vejområdet, eller gør stier vanskelig passable. Husk nu, det er grundejerens ansvar at sørge for beskæring af træer, buske mv. ud til veje og stier i tilknytning til egen matrikel ifølge kommunens forskrifter (mindst 5 meter fri vej og mindst 4,2 meter fri høj‐ de).

I øvrigt vil bestyrelsen igen i år få klippet stien langs vandet på syd‐stranden samt stien i forlængelse af Sandvej for at sikre tilgængeligheder af disse smukke vandringsstier langs vandet.

Rensning af stranden

Den årlige Strandrensningsdag løb også vanen tro af stablen. 14 deltog i arrangementet, som sluttede med en herlig frokost på den yderste forpost på Næsset. Sydstranden blev gennemgået og var visse steder meget pæn, men mellem Knarbo Agre og Stengesvej var der også i år rigtig meget affald. Det blev til 23 sække og flere store affaldsbunker. Disse bunker blev fjernet af en entreprenør kort efter Pinse. Vi vil gerne opfordre alle til løbende at rense i det nærområde, hvor I selv går tur/ligger på stranden. Tag en affaldspose med i ny og næ og saml det værste ind. Så kan vi ved fælles hjælp løbende holde stranden pæn uden den store indsats. Og lad nu være med at smide jeres egne efterladenskaber på stranden.

Det burde ikke være nødvendigt, at skrive i en beretning som denne, men vi har i foråret konstateret, at nogle smed yderligere ”stort” affald i de bunker, der var blevet samlet fra Strandrensningsdagen og desværre også et enkelt eksempel på at nogle blot havde smidt deres grenaffald for enden af en af stierne ned mod vandet. Det er ikke særlig god opførsel og hensynsløst over for andre beboere og personer, som færdes i vort dejlige område.


Både

Nu vi er ved stranden, vil vi også gerne opfordre til at bådejere får taget bådene op til vinter, samt får fjernet både/bådvrag, der ikke længere bruges. Det er et krav dels efter naturbeskyttelsesloven dels har det været en fast tradition i området i mange år. Sæt også gerne navn og adresse og tele‐ fonnummer i båden, hvis den ligger på stranden, så ejeren nemt kan identificeres. Det har kunnet konstateres, at et par både har ligget ubenyttet hen et par somre og er blevet omdannet til vrag. Disse både er nu blevet fjernet fra stranden.

Som sidste år vil jeg gerne understrege, at har ejeren af en båd ikke fjernet eller trukket båden op ved udgangen af en sæson dvs. pr. 1. november, og er der ikke navn og adresse i båden, vil den blive markeret på passende vis. Ligger båden fortsat på stranden det efterfølgende år, vil den blive fjernet. Der er kommet mange både til stranden de sidste par år, så vi vil her opfordre bådejerne til selv at trække både op eller selv fjerne både, der ikke længere er i brug. Udgiften til fjernelse af havarerede eller glemte både er en urimelig udgift at pålægge fællesskabet – grundejerforeningen. Generelt er det dog mit indtryk, at bådejerne er gode til at få fjernet bådene ved slutningen af sæsonen.


Hunde/får

Igen i år vil vi også gerne understrege vigtigheden af, at hunde holdes i snor af alle på stranden og på Næbet, hvor fårene færdes. Hunde skræmmer fårene, fuglene og dyrelivet generelt. Det er heller ikke rart for badende børn eller den sags skyld voksne at få besøg af en våd og sandet hund, når man ligger og soler sig eller bygger sandslot. Husk også hundeposen. At træde i en hunds efterladenskaber med bare tæer er heller ikke rart.


Bjørneklo

Vi vil gerne minde om at Bjørneklo skal bekæmpes. Vi har konstateret flere af slagsen, og vi skal bede alle være opmærksomme på planten. Det er den enkelte parcelejers forpligtelse at bekæmpe Bjørnekloen på egen parcel. Grundejerforeningen sprøjter hvert år for Bjørneklo på Grundejerforeningens arealer.


Byggesager

Bestyrelsen har på forespørgsel afgivet udtalelse om et mindre antal sager vedrørende byggeprojekter i området.

Bestyrelsen tager ved vurdering af byggeprojekter afsæt i et princip om, at områdets karakter og naturkvalitet bedst bevares ved at bebyggelse holdes i overensstemmelse med traditionerne for dansk sommerhusbyggeri og i øvrigt tilpasses byggegrunden og indpasses i landskabet. I sager af mere principiel karakter er det bestyrelsens holdning, at byrder og servitutter søges håndhævet ud fra en ordlydsfortolkning. Det ligger heri, at der ikke generelt gives positive udtalelser til ansøgninger om dispensation.

Det er langtfra alle byggerier i området, bestyrelsen får til udtalelse. Hvis der er tale om dispensation fra eksisterende servitutter eller Lokalplan 6, vil bestyrelsen typisk få sagen til udtalelse.

Jeg vil imidlertid gerne i denne sammenhæng komme med en lille opfordring. Et af formålene med restriktionerne på grundene og bebyggelsen af disse samt lokalplan 6, er, at bevare den dejlige natur og områdets særegne karakter på trods af bebyggelse mv. Der er i vores område desværre enkelte eksempler på grundejere, der ”langtidsopbevarer” ting og genstande, som ikke hører hjemme i et sommerhusområde, og som virker stærkt skæmmende ikke mindst for naboerne. Som eksempel kan nævnes containere, gravemaskiner, campingvogne eller resterende byggematerialer, som ligger længe efter byggeriets afslutning. Jeg vil gerne opfordre til at sådanne ting fjernes, eller i det mindste gemmes af vejen på en måde, så de ikke er til gene for naboer og forbipasserende.


Kontingent til Grundejerforeningen

Igen i år har vores kasserer desværre skulle bruge meget tid på at sende rykkere ud mv. i forbindelse med opkrævningen af det årlige kontingent for medlemskab af grundejerforeningen. Jeg vil her gerne opfordre til at grundejerne betaler i tide, så vi ikke skal bruge en masse tid og kræfter på at kræve pengene ind. Derved sparer man også vort rykkergebyr på 275 kr., som vi efter fast praksis pålægger de grundejere, som ikke får betalt i tide. Jeg vil gerne understrege, at manglende indbetalinger konsekvent overgives til incasso, hvis ikke der betales til tiden.


Hjemmesiden og Orientering

Foreningens hjemmeside er, jf. vedtægterne, den formelle kontakt til medlemmerne. Det er også her dagsorden for generalforsamlingen med tilhørende bilag offentliggøres, samt andet relevant materiale. Under menupunktet ”aktuelt” forsøger vi at lægge de nyheder i eller om området, vi modtager, og som vurderes at være af interesse for medlemmerne.

Med denne beretning, hjemmesiden og Orientering er det vores opfattelse, at vi har givet foreningens medlemmer et indblik i, hvad vi har beskæftiget os med i det forgangne år, hvad vi står for som bestyrelse, og hvad vi arbejder for.


Tak for opmærksomheden.


Adam Frølund

(formand)