Grundejerforeningen

Kårup Skov og Ordrup Næs


Dagsorden d. 16 juli 2011Beretning 2010/11

I perioden fra sidste generalforsamling har bestyrelsen holdt i alt 4 møder. Vi holder gerne et mø‐

de i kvartalet, har en intern arbejdsdeling i bestyrelsen og klarer så meget som muligt af arbejdet 

ved hjælp af mail. Det giver en smidig og nem afvikling af bestyrelsesarbejdet.  

Af lidt større aktiviteter i løbet af året vil jeg fremhæve følgende: 


Vejene 

Som nævnt i sidste årsberetning har vi et fast samarbejde om vedligehold af vejene med en entre‐

prenør, som i samarbejde med vores vejformand holder vejene i orden. I år har foråret, med sne 

og hurtige vejrskift været meget drilsk. Visse arbejder har måttet laves om, grundet pludselig tørke 

eller det modsatte, men det er lykkedes, og vi finder, vejene er i god stand. 


Som noget nyt har vi eksperimenteret med bindemidlet Dustex, der binder gruset, så det får en 

slidstærk overflade og samtidig binder støvet. Dustex er et produkt, som er fremstillet af lignin det 

naturlige bindemiddel i træer og planter. Materialet er biologisk nedbrydeligt og ikke underlagt 

nogen miljørestriktioner. Vi har i år lagt det ud på Næsgårdsvej fra Næsvej, hvor asfaltsporet star‐

ter og ned til Røglevej, samt på det første stykke på Lang Agre. Vi forventer to ting, mindre støv 

samt lavere vedligeholdelsesomkostninger. Bliver det som forventet, vil vi til næste forår udvide 

brug af Dustex på de mest belastede veje. 


Krydset Ordrupvej og Næsgårdsvej er blevet udbedret med ændret profil på Næsgårdsvej og ny 

asfalt på Ordrupvej, så niveau er hævet for optimal vandafledning. Da Ordrupvej ejes af Næsgår‐

dens Grundejerforening er dette arbejde udført med deres velvillige tilladelse. Forhåbningen er, at 

dette arbejde vil give en bedre vej med færre huller i begyndelsen af grusvejen.  


Øvrige veje har fået normal vedligehold  med opfyldning af huller, hvor det er nødvendigt. Dog har 

Lang Agre fået en større omgang, hvilket var tiltrængt. 


Vejene vil over sommeren blive vedligeholdt med opfyldning af huller, hvor det er nødvendigt. Til 

efteråret vil vejene blive gennemgået og nødvendige reparationer gennemført til vinteren. 


Til næste forår gentager processen sig som før omtalt. 


Hastighed 

Den før omtalte brug af Dustex, der giver en mere slidstærk overflade, kan bevirke, at nogle sætter 

hastigheden op. I lighed med tidligere år må vi igen opfordre til, at alle viser hensyn, kører forsig‐

tigt og holder hastigheden nede. Vi har sat nye skilte op med 30 km. på Næsgårdsvej og Næsvej. 

Alle øvrige veje er max. hastighed 20 km/time. Disse nye skilte er mere markante end de skilte 

kommunen fjernede, uden vores viden,sidste år. Vistoler på, at de nye skilte får bilistertil atlette

foden på speederen. Vi forventer ikke, kommunen fjerner disse nye skilte. 


Som vanligt skal vi også minde om parkering. Dette skal ske på egen grund, på grunden hos dem 

man besøger eller på en af de to parkeringspladser, vi har i området. Parkering på vejene er ikke 

tilladt. Det er især i højsæsonen, vi har parkeringsproblemer. Det er bestyrelsens opfattelse, at det 

især er lystfiskere. Vi vil gerne opfordre alle beboere i området til at rette henvendelse til perso‐

ner, når de ser dem parkere, og fortælle dem om parkeringsreglerne for området samt henvise 

dem til de offentlige parkeringspladser. 


Hyrehøj 

I løbet af vinteren har vi fældet en lang række træer på grundene omkring Hyrehøj. Desuden har 

kommunen fældet og beskåret træer og buske på Hyrehøj’s side ned mod Hyrehøjvej. Alt sammen 

har det givet en markant bedre udsigt fra højen både til Næsset, bugten og til bakkerne. Vi mang‐

ler endnu at fælde et par store træer på Hyrehøj, ligesom vi håber, at naboer med høje træ‐

er/buske vil medvirke til, at tilvæksten holdes i ave. Tilvækst på træerne vil ellers i løbet af få år 

igen hindre udsigten. Men lige nu glæder vi os over de opnåede forbedringer. Gå en tur på Hyre‐

høj og nyd udsigten. 


Faktisk har vi i dette ”projekt” fældet omkring 45 træer og en masse krat.  Tallet giver et indtryk af 

omfanget af at holde styr på tilvæksten af træer i vores område. Vi bor i et kuperet terræn, men 

det til trods er udsigten mange steder hæmmet af mange høje træer. Vi vil gerne opfordre alle 

vore medlemmer til at have dette i tankerne, når de ser rundt på deres egne (og deres naboers) 

grunde. Mange steder har træbevoksningen taget overhånd. Har I brug for gode henvisninger til, 

hvem der kan hjælpe med fældning/flishugning, kan bestyrelsen ud fra vore erfaringer oplyse vore 

kontakter. Vores trofaste naturguide Jørgen Stoltz er også en virkelig kvalificeret hjælp i denne 

sammenhæng.   

 

Vi vil gerne sige tak til de grundejere, der medvirkede i projektet. Vi håber, de fortsat vil have ”en 

god udsigt fra Hyrehøj” i tankerne.    


Stier/klipning 

Som I sikkert ved, er det en tilbagevendende udfordring, at træer og buske vokser ud i vejområdet, 

eller gør stier vanskelig passable. Kommunen er opmærksom på problemet, og sidste år fik en 

række grundejere påbudt at beskære langs vejen efter kommunens forskrifter. Husk nu, det er 

grundejerens ansvar at sørge for beskæring af træer, buske mv. ud til veje og stier i tilknytning til 

egen matrikel ifølge kommunens forskrifter (mindst 5 mmeter fri vej og mindst 4,2 meter fri højde). 


I øvrigt regner bestyrelsen med igen i år at få klippet stien langs vandet på syd‐stranden samt stien   

i forlængelse af Sandvej i det omfang, der er behov for det. 

  

Rensning afstranden

Igen i år gennemførte vi en Strandrensningsdag. 13 havde tilmeldt sig. Sydstranden blev gennem‐

gået og var visse steder meget pæn, men mellem Knarbo Agre og Stengesvej var der meget affald, 

og der er forsat en del større affald tilbage, som skal fjernes. Det større affald vil bestyrelsen sørge 

for at få fjernet. Vi vil gerne opfordre alle til løbende at rense i det nærområde, hvor I selv går 

tur/ligger på stranden. Tag en affaldspose med i ny og næ og saml det værste ind. Så holder vi lø‐

bende stranden pæn uden den store indsats.  


Både 

Nu vi er ved stranden, vil vi også gerne opfordre til at bådejere får taget bådene op til vinter, samt 

får fjernet både/bådvrag, der ikke længere bruges. Det er et krav dels efter naturbeskyttelsesloven 

dels har det været en fast tradition i området i mange år. Sæt også gerne navn og adresse og tele‐

fonnummer i båden, hvis den ligger på stranden, så ejeren nemt kan identificeres. Det har kunnet 

konstateres, at et par både har ligget ubenyttet hen et par somre og er ved at blive omdannet til 

vrag. Disse både vil vi markere med et rødt kryds, og har ejeren ikke fjernet eller trukket disse bå‐

de op ved udgangen af denne sæson, vil de blive fjernet. 


Hunde/får 

Igen i år vil vi også gerne understrege vigtigheden af, at hunde holdes i snor af alle på stranden og 

på Næbet, hvor fårene færdes. Hunde skræmmer fårene, fuglene og dyrelivet generelt. Det er hel‐

ler ikke rart for badende børn eller den sags skyld voksne at få besøg af en våd og sandet hund, når 

man ligger og soler sig eller bygger sandslot. Husk også hundeposen. At træde i en hunds efterla‐

denskaber med bare tæer er heller ikke rart. 


Byggesager 

Bestyrelsen har på forespørgsel afgivet udtalelse om et mindre antal sager vedrørende byggepro‐

jekter i området.  


I en enkelt sag har bestyrelsen udtalt sig skeptisk overfor et planlagt materialevalg, som efter be‐

styrelsen skøn stod i væsentlig kontrast til områdets karakter. 

I en anden sag er afgivet positiv udtalelse om en dispensationskrævende ‐ men velbegrundet, mi‐

nimal og konkret problemløs ‐ overskridelse af byggehøjde. I yderligere en dispensationssag om et 

dispensationskrævende tilbygningsprojekt har bestyrelsen udtalt sig positivt om en alternativ ud‐

førelse, som efter bestyrelsens vurdering var mere skånsom for nærområdet end det oprindeligt 

tilladte.  


Bestyrelsen tager ved vurdering af byggeprojekter afsæt i et princip om, at områdets karakter og 

naturkvalitet bedst bevares ved at bebyggelse holdes i overensstemmelse med traditionerne for 

dansk sommerhusbyggeri og i øvrigt tilpasses byggegrunden og indpasses i landskabet. I sager af 


  

mere principiel karakter er det bestyrelsens holdning, at byrder og servituttersøges håndhævet ud

fra en ordlydsfortolkning. Det ligger heri, at der ikke generelt gives positive udtalelser til ansøgnin‐

ger om dispensation. 


Det er langtfra alle byggerier i området, bestyrelsen får til udtalelse. Hvis der er tale om dispensa‐

tion fra eksisterende servitutter eller Lokalplan 6, vil bestyrelsen typisk få sagen til udtalelse. Der 

har kunnet spores en tendens til, at byggemyndighederne uspecificeret anmoder ejere af ejen‐

domme i området, der indgiver byggeansøgning, om at indhente en forudgående udtalelse fra 

bestyrelsen. Bestyrelsen søger  at  imødegå  en sådan tendens.  Efter  vores opfattelse  er det  en 

myndighedsopgave og ansvar at give byggetilladelser, og disse skal ikke kunne afvises eller god‐

kendes på forhånd under henvisning til bestyrelsens negative eller positive udtalelse om et givent 

byggeri. Det må endvidere være en forudsætning, at bestyrelsen via deklarationer eller lokalplan 

rent faktisk har kompetencen til at udtale sig. 


Hjemmesiden og Orientering 

Foreningens hjemmeside er , jf. vedtægterne, den formelle kontakt til medlemmerne. Det er også 

her dagsorden for generalforsamlingen med tilhørende bilag offentliggøres, samt andet relevant 

materiale. Under menupunktet ”aktuelt” forsøger vi at lægge de nyheder i eller om området, vi 

modtager, og som vurderes at være af interesse for medlemmerne. Hvis foreningens medlemmer 

selv har forskellige nyheder og gerne billeder, som eventuelt kunne interessere alle i området, vil 

vi opfordre jer til at rette henvendelse til vores webmaster, Kirsten Engel, med henblik på at vur‐

dere, om det med fordel kan komme på hjemmesiden. Kirsten Engel hører også gerne kommenta‐

rer til hjemmesiden, og hvad der evt. kan gøres bedre. 


Bestyrelsen har drøftet, om vi skulle undlade at sende Orientering ud til alle medlemmer og kun 

offentliggøre den på hjemmesiden. Indtil videre har vi imidlertid fundet, at vi fortsat vil sende den 

ud pr. post, da den er god at have liggende henover sommeren, så man er orienteret om det, der 

foregår, og hvad der skal tages vare på. 


Med denne beretning, hjemmesiden og Orientering er det vores opfattelse, at vi har givet forenin‐

gens medlemmer et indblik i, hvad vi har beskæftiget os med i det forgangne år, hvad vi står for 

som bestyrelse, og hvad vi arbejder for. 


Tak for opmærksomheden. 


Adam Frølund 

(formand)