Grundejerforeningen

Kårup Skov og Ordrup Næs


Årsberetning 2009


I det forløbne år har bestyrelsen afholdt i alt 4 møder. Vi holder som udgangspunkt 1 i kvartalet.


Bestyrelsen har fortsat strategien med en intern arbejdsfordeling så alle bestyrelsesmedlemmer hver især har nogle ansvarsområder. Tomas Haagen, står således som ansvarlig for alt vedr. byggesager og mere juridiske spørgsmål, Peder Helweg for økonomien, Dorthe Arndt Larsen for hjemmesiden, Kirsten Møller for Natur og miljø, Ole Rydahl for vejene, Jens Demuth for sekretariatet og jeg selv for den overordnede ledelse, indkaldelse og afvikling af møder mv.


Vi synes selv, det har fungeret på en god måde.


Af lidt større aktiviteter i løbet af året vil jeg fremhæve følgende:


Vejene

Vanen tro har der været en del vejvedligeholdelse, som jo også er den suverænt største post på vores budget. Vi lavede nogle mindre reparationer i efteråret sidste år og igen i løbet af foråret. Endelig blev vejene her umiddelbart før Pinse, gennemgået og en del større arbejder udført blandt andet reparation af noget af asfaltstykket på Næsvej. Som jeg også sagde sidste år, kan man jo drøfte længe og intensivt, hvilken stand vejene skal være i og hvor meget og hvornår vedligeholdelsen skal finde sted, dels i relation til at forebygge yderligere/større skader, dels i forhold til om standen generelt fører til for hurtig kørsel.


Vores holdning har været og vil fortsat være - lidt i lighed med en tidligere vejformands tilkendegivelse – at vejene skal være i ”tilpas” dårlig stand. Det er bestyrelsens opfattelse, at vejene stand pt. ligger over middel, i forhold til hvordan de førhen har været.


Vi påregner derfor ikke, at vejstanden skal forbedres yderligere end tilfældet er i dag. Når dette er sagt, vil der selvfølgelig løbende blive fyldt huller, og repareret på vejene efter behov. Vi vil også fremover fastholde vores reparationscyklus dvs. typisk en første vejgennemgang og reparation af de værste huller i foråret før Påske, og igen før sommerferien. Før sommerferien vil de lidt større vedligeholdelsesarbejder mv. typisk blive gennemført. Endelig vil der igen i efteråret blive en gennemgang og partiel reparation hvor nødvendigt, inden vinteren for alvor sætter ind.


Hastigheden på vejene

På sidste års generalforsamling drøftede vi i lighed med tidligere år hastigheden på vores veje. Vi har i forsøg på at få sænket hastigheden fået sat skilte op med Max 30 km/t. Som vi nævnte i Orientering er nogle af disse skilte desværre forsvundet, og vi har fået sat nye op. Vi håber meget, de nu får lov at blive stående og ikke mindst, at de bliver respekteret. Særligt vedrørende parkering så vil vi gerne understrege, at dette skal ske på egen grund, på grunden hos dem man besøger eller på én af de to parkeringspladser, vi har i området. Parkering på vejene er ikke tilladt. Problemet med ulovlig parkering har ikke været stigende siden sidste generalforsamling, men det er et problem især i højsæsonen, og det selvom der er rigeligt plads på den store parkering. Vi kan kun opfordre alle til at respektere disse bestemmelser. Det har været overvejet at sætte et par skilte op, men bestyrelsen tror ikke på at flere skilte hjælper. Vi må som grundejere selv også være os bevidste om at være så lidt til gene for hinanden som muligt. I det omfang det overhovedet kan lade sig gøre, bør man derfor lade bilen ”stå”, hvis man bare er på tur i foreningens område. Omvendt skal der være ”plads” til at grundejere kan bringe grej ned til stranden, og at gangbesværede kan komme en tur på for eksempel næsset. Bestyrelsen vil derfor her blot opfordre til, at man viser hensyn og i videst muligt omfang ikke kører og parkerer mere end højest nødvendigt, og at man selvfølgelig overholder såvel gældende færdselsregler som anviste parkeringspladser i området. Tag cyklen – det er meget sundere.


Kloakering

Kommunen har som det formentlig er de fleste bekendt godkendt en plan for kloakering af alle sommerhuse i kommunen. I forbindelse med at denne plan var i høring afgav foreningen et svar, som kan læses på hjemmesiden. Overordnet er det bestyrelsens holdning, at vi ikke er begejstret for kloakering af vort område, dels på grund af de store omkostninger sammenholdt med den formentlig temmelig begrænsede miljøeffekt på grund af vore grundstørrelser og forholdsvis begrænsede udnyttelse af et sådant anlæg. Omvendt er det vores opfattelse, at kloakeringen på et eller andet tidspunkt vil blive en realitet, hvad enten vi vil det eller ej, og vi må så, når sagen bliver mere konkret forsøge at få det bedste ud af situationen herunder om muligt forsøge at få påvirket processen, så der bliver så lempelige overgangsvilkår som muligt.


Slid ved nybyggerier

En af de ting som jo slider særligt meget på vejene er nybyggerier. Vi har i det forløbne år ikke haft den store aktivitet på dette område i hvert fald sammenlignet med andre år. Vi har som tidligere sendt opkrævninger ud til grundejere, som har bygget, og hvor vi har vurderet, der har fundet et ekstraordinært slid på vejene sted. Desværre har nogle af dem, vi har bedt om at betale ekstrabeløb allerede helt tilbage i 2008 fortsat ikke betalt. Bestyrelsen finder dette usolidarisk, da det jo indebærer, at vi andre kommer til at betale for den enkelte grundejers ekstraordinære slid. Vi vil atter her gerne her opfordre til, at man betaler.  Fremgangsmåden i forbindelse med disse sager er følgende:


Afgørelsen af, om der skal opkræves et ekstraordinært vejbidrag og størrelsen af dette, kan kun ske efter en konkret vurdering. Denne foretages af vores vejformand, der er den person, som har bedst kendskab til vejene, deres stand, sliddet på disse mv. Vejformanden vil i denne vurdering medtage blandt andet byggeriets størrelse herunder i hvilket omfang, der evt. har været benyttet meget tunge køretøjer, byggeriets placering i forhold til brugen af fællesvejene mv. Endvidere drøfter vejformanden spørgsmålet indledningsvist med den pågældende grundejer, inden der sendes en egentlig opkrævning med en beløbsangivelse. På baggrund af et oplæg fra vejformanden godkendes udsendelse af en opkrævning med angivelse af et konkret beløb herefter af bestyrelsen. I denne opkrævning angives det samtidigt, at den pågældende grundejer skriftligt kan klage over beløbets størrelse til bestyrelsen, såfremt denne ikke kan tilslutte sig dette. Bestyrelsen vil herefter på ny tage sagen op og vurdere, om beløbet skønnes rimeligt.


Byggesager

Der har ikke i det forløbne år været nogen egentlige byggesager til udtalelse.


Bestyrelsen tager i forbindelse med vurderinger af byggeri afsæt i et princip om, at det ansøgte byggeri skal være i overensstemmelse med traditionerne for dansk sommerhusbyggeri, således at områdets karakter som naturskønt område bevares, og at bebyggelserne bliver så diskrete som muligt og tilpasses byggegrund og landskab. I sager af mere principiel karakter er bestyrelsens holdning, at byrder og servitutter vil blive søgt håndhævet ud fra en ordlydsfortolkning, og at der ikke generelt gives positive udtalelser til ansøgninger om dispensation.


Stier/klipning

Det er et tilbagevendende problem med træer og buske, der vokser ud i vejområdet eller gør stier vanskelig passable. Vi henstiller indtrængende, at alle foretager den fornødne beskæring. Vejene skal have et frirum på minimum 5 meter i bredden og 4,2 meter i højden.

Stier vedligeholdes af naboerne og brugerne i forening. 


Som undtagelse er enkelte stier langs vandet på Syd-stranden, som bestyrelsen har fundet det nødvendigt at påtage sig ansvaret for at rydde, til glæde for alle os, der er rigtig glade for at gå ture langs stranden. Som I måske har bemærket, at det blevet muligt at færdes langs stranden også i syd enden af vores forening uden at skulle gå nede i stenene. Endvidere har vi fået ryddet stien for enden af Sandvej og langs stranden mod Næbbet, så vi atter kan gå der – også med barnevogne..

 

Vi har også fået sat flere stolper og anvisninger op, så det er nemmere at se, hvor man kan færdes af offentlige stier. Endvidere har vi på stolperne fået skilte sat op, der understreger at hunde skal være i snor. Husk også at tage den lille pose med, når I går tur med jeres dejlige hunde, så forbliver stranden og naturarealerne også dejlige.


Hunde/får

Vi har fået henvendelser om ønsker om flere hundeskilte, da det ser ud til at ikke alle hundeejere er opmærksomme på, at hunde skal være i snor. Vi kan ikke understrege nok, hvor vigtigt det er, at dette påbud om hunde i snor overholdes af alle. Hundene skræmmer fårene, fuglene, dyrelivet generelt og de badende børn – såmænd også voksne, der ikke er så begejstrede for legende hunde. I årets løb har vi haft nogle meget uheldige episoder, hvor hunde har jaget fårene og tilmed beskadiget dem så enkelte skulle aflives. Fåreholderen må kunne regne med at hans får kan gå i fred.  På vores hjemmeside kan I læse mere om fårene under aktuelt. Fårene bidrager til at holde naturen på de fredede områder og til at øge floraen – det er det vi alle sætter så stor pris på – så værn om dem. For børn er det dejligt at iagttage fårene, men undgå at de løber for sjov og skræmmer dem.

 

Rensning af Stranden/både

Vi har også i år afholdt en strandrensningsdag. Den 25. april mødes en lille sej flok på 10 medlemmer og tog en rigtig god tørn med at fjerne pap, papir, snore, plast, jernrør, flamingoplader, plastbeholdere, plastkrus, flasker, sko, sandaler mv. 16 store fyldte plastposer blev det til. Efter 5 timers arbejde under en bragende sol nød vi et par gode sandwich, frugt og lidt til ganen på Næbbet. Efterfølgende har en entreprenør hentet alle de store og tunge efterladenskaber såsom bådvrag, rustne jernvrag, bildæk, betonklodser, efterladte spil etc. Der ligger dog fortsat rustne efterladenskaber på Nordstranden (til udsætning af både), som vi vil anmode ejerne om at fjerne. Det er ikke rimeligt, at fællesskabet pålægges udgifter for fjernelse af diverse vrag, som forurener vore strande. Entreprenøren kan desværre ikke komme frem til denne del af stranden, men ejeren kan trække det op fra egen grund.


Vi vil også i år opfordre bådejere til at få bådene taget op til vinter og få fjernet bådvrag. Dette er dels et krav efter naturbeskyttelsesloven, dels har det været en mangeårig kutyme, at grundejerne fjernede deres både, når sæsonen var slut – og som sagt - også vragene.


Bestyrelsen vil gerne opfordre til, at grundejere, der har både på stranden, sætter navn, adresse og telefonnummer på disse. Det vil gøre det lettere at få fat i den relevante ejer, hvis der måtte opstå behov herfor.


At holde strandene rene er både foreningens, den enkelte grundejers og de besøgendes ansvar. Vi vil derfor opfordre alle til at tage affald fra strandene med op til egne affaldsspande eller til de offentlige affaldsspande, der nu udsættes af Vej og Park – Odsherreds Kommune på udvalgte steder ved nedgangene til strandene og på parkeringspladser.


Naturpleje og samarbejde med Naturforeningen

I relation til naturpleje i øvrigt har bestyrelsen en løbende dialog med Naturforeningen. Det er vores opfattelse, at vi i denne sammenhæng har sammenfaldende interesser, og kommunen er ikke efter sammenlægningen lige så lette at danse med som tidligere. Vi håber derfor vi kan trænge lidt bedre igennem ved at gøre fælles sag. Det gælder både affaldshentning og naturpleje. Der må desværre forventes stigende udgifter inden for dette felt. Kommunen er trængt økonomisk og derfor væltes flere udgifter over på de private grundejere. I dette og næste års budgetter har vi afsat lidt flere midler til arealpleje bl.a. efter opfordring fra flere medlemmer. Sidste år blev det foreslået at lave en vedtægtsændring, for at tydeliggøre nødvendigheden af, at denne indsat prioriteres. Bestyrelsen mener imidlertid ikke, at en sådan vedtægtsændring er nødvendig. Vi kan sagtens inden for de givne rammer beslutte at øge budgettet til naturpleje af vore områder.

 

Hjemmesiden og Orientering

Foreningens hjemmeside er, jf. vedtægterne, den formelle kontakt til medlemmerne. Her offentliggøres dagsorden for generalforsamlingen med tilhørende bilag, referat af generalforsamlingen, årsberetning mv. På hjemmesiden ligger oplysning om foreningens regnskab og budget samt bestyrelsens kontaktoplysninger. Vi har også i samarbejde med Naturforeningen lagt denne forenings beretning, vedtægter og bestyrelseskontakt på vores hjemmeside.


Hjemmesiden har – som lovet på sidste generalforsamling - fået et gevaldigt ansigtsløft – og er nu fyldt med flotte billeder fra området og har fået et helt nyt design. Bestyrelsen vil gerne bruge denne anledning til at takke Sten Martini for hans store indsats i et samarbejde med vore to webmasters fra bestyrelsen.


Hjemmesidens informationer om generalforsamlinger er blevet suppleret med en række praktiske oplysninger, aktuelle nyheder og oplysninger om de mange forskellige servitutter, der gælder for området. Der er også fundet plads til lokalt stof, der kan være af interesse for foreningens medlemmer (f.eks. fortællinger om områdets udvikling, referencer til tilgængelig faglig litteratur, links til offentlige myndigheder mv.) Hvis der er medlemmer, som ligger inde med materialer, der kunne være relevant for vor hjemmeside, hører vi gerne om det. Gå ind og kig på den. Vi synes den er flot og enkel at gå til, og vi håber meget, at alle vore medlemmer vil gøre brug af hjemmesiden.


Adressen er stadig www.kaarupskovogordrupnaes.dk

 

Udover hjemmesiden vil vi indtil videre én gang årligt – i februar/marts måned – udsende en kort orientering (maksimalt 4 sider) om årets gang og praktiske oplysninger samt erindre om foreningens generalforsamling. Vi modtager meget gerne bidrag hertil. Kontakt bestyrelsen herom, og vi vil søge at indarbejde sådanne bidrag heri. Orientering ligger også på hjemmesiden. 


Denne beretning sammenholdt med det materiale vi har offentliggjort igennem året har efter bestyrelsens opfattelse givet medlemmerne en fornemmelse af, hvor vi står som bestyrelse, og hvad vi arbejder for.


Tak for opmærksomheden.Adam Frølund

(formand)