Grundejerforeningen

Kårup Skov og Ordrup Næs


Dagsorden d. 18 juli 2009


1.Valg af dirigent (Bestyrelsen foreslår Ulrik Andersen- Alstrup)

2.Bestyrelsens beretning om det forløbne år (vedlagt)

3.Kassereren fremlægger det reviderede regnskab for året 2008(vedlagt)

4.Forslag fra medlemmerne:

5.Fra E&J Andersen om afsætning af øgede midler til pleje af naturen i området (se bilag).

6.Medlemsbidrag, herunder forventet resultat for 2009 og budget 2010 (vedlagt). Bestyrelsen foreslår

   uændret medlemsbidrag.

7.Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er Tomas Haagen Jensen, Peder Helweg, Adam Frølund og

   Kenn Schultz Nielsen (suppleant). Alle er villige til genvalg.

8.Valg af revisor. Jørgen Andersen er villig til genvalg. Jørgen Nørgaard genopstiller ikke.

9.Eventuelt