Grundejerforeningen

Kårup Skov og Ordrup Næs


Årsberetning 2008I det forløbne år har bestyrelsen afholdt i alt 5 møder. Vi satser på at holde 1 i kvartalet.

 

Bestyrelsen har lavet en intern arbejdsfordeling så alle bestyrelsesmedlemmer hver især har nogle ansvarsområder. Tomas Haagen, står således som ansvarlig for alt vedr. byggesager og mere juridiske spørgsmål, Peder Helweg for økonomien, Dorthe Arndt Larsen og Per Simonsen for Natur og miljø, Ole Rydahl for vejene, Jens Demuth for sekretariatet og Adam Frølund (formand) for kontakt til kommunen, indkaldelse og afvikling af møder mv.

Vi synes selv, det fungerer på en god måde.

 

Af lidt større aktiviteter i løbet af året vil vi fremhæve følgende:

 

Vejene

Vanen tro har der været en del vejvedligeholdelse, som jo også er den suverænt største post på vores budget. Det er bestyrelsens opfattelse, at den generelle genopretning af vejene nu er ved at være tilendebragt. Fremover vil det derfor som udgangspunkt være udgifter til ”normal” vedligeholdelse. Man kan jo drøfte længe og intensivt, hvilken stand vejene skal være i og hvor meget og hvornår vedligeholdelsen skal finde sted, dels i relation til at forebygge yderligere/større skader, dels i forhold til om standen generelt fører til for hurtig kørsel.

 

Vores holdning har været og vil fortsat være - lidt i lighed med en tidligere vejformands tilkendegivelse – at vejene skal være i ”tilpas” dårlig stand. Det er bestyrelsens opfattelse, at vejene stand pt. ligger over middel, i forhold til hvordan de førhen har været.

 

Vi påregner derfor ikke, at vejstanden skal forbedres yderligere end tilfældet er i dag. Når dette er sagt, vil der selvfølgelig løbende blive fyldt huller, og repareret på vejene efter behov – også flere gange om året. Vi regner således med typisk at lave en første vejgennemgang og reparation af de værste huller i foråret før Påske, og igen før sommerferien. Før sommerferien vil de lidt større vedligeholdelsesarbejder mv. typisk blive gennemført. Endelig vil der igen i efteråret blive en gennemgang og partiel reparation hvor nødvendigt inden vinteren for alvor sætter ind.

 

Slid ved nybyggerier

En af de ting som jo slider særligt meget på vejene er nybyggerier. Vi har i det forløbne år ikke helt haft den samme intensitet på dette område som andre, men der foregå stadig en del byggeri rundt omkring. Vi har i den forbindelse sendt opkrævninger ud til grundejere, som har bygget, og hvor vi har vurderet, der har fundet et ekstraordinært slid på vejene sted. De fleste har betalt de aftalte beløb. Enkelte har endnu ikke betalt. Vi vil derfor gerne her opfordre til, at de få, der endnu ikke har betalt, snarest gør det.

En grundejer har rejst spørgsmål om der skal fastsættes retningslinier for disse opkrævninger.

Det er bestyrelsens holdning, at det ikke vil være muligt eller hensigtsmæssigt at udarbejde og fastsætte fælles retningslinjer for opkrævning af ekstraordinære vejbidrag på generalforsamlingsniveau.

 

Ekstraordinære vejbidrag i forbindelse med nybyggeri er derimod et emne, som ligger naturligt inden for bestyrelsens normale råderum.

 

Fremgangsmåden i forbindelse med disse sager er følgende:

 

Afgørelsen af, om der skal opkræves et ekstraordinært vejbidrag og størrelsen af dette, kan kun ske efter en konkret vurdering. Denne foretages af vores vejformand, der er den person, som har bedst kendskab til vejene, deres stand, sliddet på disse mv. Vejformanden vil i denne vurdering medtage blandt andet byggeriets størrelse herunder i hvilket omfang, der evt. har været benyttet meget tunge køretøjer, byggeriets placering i forhold til brugen af fællesvejene mv. Endvidere drøfter vejformanden spørgsmålet indledningsvist med den pågældende grundejer, inden der sendes en egentlig opkrævning med en beløbsangivelse. På baggrund af et oplæg fra vejformanden godkendes udsendelse af en opkrævning med angivelse af et konkret beløb herefter af bestyrelsen. I denne opkrævning angives det samtidigt, at den pågældende grundejer skriftligt kan klage over beløbets størrelse til bestyrelsen, såfremt denne ikke kan tilslutte sig dette. Bestyrelsen vil herefter på ny tage sagen op og vurdere, om beløbet skønnes rimeligt.

 

Hastigheden på vejene/lukning af Næsgaardsvej

På sidste års generalforsamling drøftede vi i lighed med tidligere år hastigheden på vores veje. Vi har i et forsøg på at få sænket hastigheden fået sat skilte op med Max 30 km/t. Der er altså ikke længere nogen undskyldning om, at ”man ikke vidste, hvilken hastighedsgrænse, der var gældende. Vi drøftede også sidste år muligheden af at lukke Næsgaardsvej i enden ud mod Vindekilde Strandvej. Forholdet har efterfølgende været drøftet med blandt andet kommunen.

Kommunen har i et brev for nyligt tilkendegivet, at en tilbageførsel af vejlinjen af Næsgaardsvej til det, som den oprindeligt er udmatrikuleret til, vil løse problemet med høj hastighed direkte fra Vindekilde Strandvej og ind på Næsgaardsvej, da Næsgaardsvej oprindeligt er matrikuleret til at ende i Knarbos Klint og ikke i en fælles udmunding til Vindekilde Strandvej med Knarbos Klint.

 

Endvidere har det være drøftet i bestyrelsen at ændre vejforløbet på grundejerforeningens areal dernede på en sådan måde, at det ikke bliver muligt uden videre at forsætte uhindret, når man kommer fra Vindekilde strandvej og ind på Næsgaardsvej. Bestyrelsen regner med i løbet af de kommende måneder at få udarbejdet et mere konkret forslag. Forslaget vil, under forudsætning af at kommunen ikke har problemer med det, blive sendt i høring til de grundejere, der bor på Knarbos Klint og i begyndelsen af Næsgaardsvej.

 

Bestyrelsen finder det ikke realistisk at lukke Næsgaardsvej i den ene ende. Det vil give øget belastning på andre veje, som ikke er beregnet til en sådan øget belastning. Trafikken vil jo ikke forsvinde. Endvidere er det bestyrelsens vurdering ud fra den tilbagemelding, som kommunen har givet, at kommunen næppe vil kunne acceptere en lukning af vejen.

 

Kørsel og parkering på vejene

Som en sidste ting i relation til vejene vil vi gerne nævne vores egen kørsel og parkering på disse. Fra en grundejer har vi fået en anmodning om, at der sættes yderligere skilte op, som understreger, at der er parkering forbudt langs vejene og på friarealer i området, idet det er hans oplevelse, at mange grundejere gør dette. Bestyrelsen tror ikke på at flere skilte hjælper, og hidtil har holdningen været, at grundejere fra foreningen godt måtte færdes på vejene i området, hvilket netop var årsagen til, at vi sidste år fik lavet særlige mærkater til at lægge i forruden, og som angiver, at det er en grundejer, der benytter køretøjet. Det skal imidlertid ske under fornøden hensyntagen til forholdene, og også grundejerne skal anvende de parkeringspladser, der er i området og kan ikke ”bare” parkere efter forgodtbefindende. Vi må som grundejere selv også være os bevidste om at være så lidt til gene for hinanden som muligt. I det omfang det overhovedet kan lade sig gøre, bør man derfor lade bilen ”stå”, hvis man bare er på tur i foreningens område. Omvendt skal der være ”plads” til at grundejere kan bringe grej ned til stranden, og at gangbesværede kan komme en tur på for eksempel næsset. Bestyrelsen vil derfor her blot opfordre til, at man viser hensyn og i videst muligt omfang ikke kører og parkerer mere end højest nødvendigt, og at man selvfølgelig overholder såvel gældende færdselsregler som anviste parkeringspladser i området.

 

Byggesager

Der foregår fortsat en del byggeaktivitet i vort område, om end det ikke synes at have helt samme omfang som for et par år siden. I det forløbne år har bestyrelsen fået forelagt 3 sager fra kommune/Fredningsnævn til udtalelse, og vi har i alle disse udtalt os imod dispensation.

 

Bestyrelsen tager i forbindelse med vurderinger af byggeri afsæt i et princip om, at det ansøgte byggeri skal være i overensstemmelse med traditionerne for dansk sommerhusbyggeri, således at områdets karakter som naturskønt område bevares, og at bebyggelserne bliver så diskrete som muligt og tilpasses byggegrund og landskab. I sager af mere principiel karakter er bestyrelsens holdning, at byrder og servitutter vil blive søgt håndhævet ud fra en ordlydsfortolkning, og at der ikke generelt gives positive udtalelser til ansøgninger om dispensation.

 

Stier/klipning

Som nogle af jer måske har bemærket, at det blevet muligt igen at færdes langs stranden også i syd enden af vores forening uden at skulle gå nede i stenene. Bestyrelsen har for ca. 1 måneds tid siden fået klippet den gamle strandsti fri. Udgifterne til dette er blevet dækket af overskuddet fra salget af Landskabsplanen. Det er dejligt, at denne sti igen er blevet gjort gangbar.

 

Vi har også fået sat de resterende stolper og anvisninger på offentlige stier op, så det er nemmere at se, hvor man færdes af offentlige stier. Desværre er der nogle, som har hærget disse. Bestyrelsen skal opfordre til, at dette undlades, hvis det da overhovedet er grundejere. Hvis man er utilfreds med placeringen kan man rette henvendelse til bestyrelsen, så vi kan se, om der evt. kan findes en mindre generende placering.

 

Det er et tilbagevendende problem med træer og buske, der vokser ud i vejområdet eller gør stier vanskelig passable. Vi henstiller indtrængende, at alle foretager den fornødne beskæring. Vejene skal have et frirum på minimum 5 meter i bredden, dog max til skel og 4,2 meter i højden.

Stier vedligeholdes af naboerne og brugerne i forening.

 

Både på Stranden

Vi har i det forløbne år også kørt en ”kampagne” på at få både taget op til vinter og få fjernet bådvrag. Dette er dels et krav efter naturbeskyttelsesloven, dels har det været en mangeårig kutyme, at grundejerne fjernede deres både, når sæsonen var slut, men den har været ”sandet lidt til” i de senere år. Det er vores opfattelse, at kampagnen har været en succes. Vi har fået ryddet op langs stranden, og mange grundejere efterkom opfordringen til at få både lagt op i løbet af vinteren. Vi må nu se, hvordan det udvikler sig og evt. lave en ”ny” kampagne om nogle år, eller når der måtte opstå behov herfor.

 

Bestyrelsen vil gerne opfordre til, at grundejere, der har både på stranden, sætter navn, adresse og telefonnummer på disse. Det vil gøre det lettere at få fat i den relevante ejer, hvis der måtte opstå behov herfor.

 

Et stigende problem i vores område synes at være vandscootere, som sejler i bugten. Bortset fra 2 enkeltområder i landet, som vel at mærke ikke ligger her i Sejerøbugten, er det ikke tilladt at sejle på vandscootere. Hvis grundejere føler sig generet af vandscootere, kan der med fordel rettes henvendelse til politiet, som – især hvis man er i stand til at lokalisere, hvor de kommer fra eller skal til - gerne rykker ud mhp. at få det stoppet.

 

Strandrensningsdag

Et andet initiativ bestyrelsen har søsat er en årlig strandrensningsdag. Vi var desværre kun 4 grundejere, som gik en dejlig tur langs stranden på et tidspunkt i bedeferien og fik samlet affald op. Desværre var varslet blevet lidt kort, så det kan jo have haft noget med det beskedne fremmøde at gøre. Vi satser i hvert fald på at gentage initiativet næste år.

 

I relation til arealpleje i øvrigt har bestyrelsen indledt en tættere dialog med Naturforeningen. Det er vores opfattelse, at vi i denne sammenhæng har sammenfaldende interesser, og kommunen er ikke efter sammenlægningen lige så lette at danse med som tidligere. Vi håber derfor vi kan trænge lidt bedre igennem ved at gøre fælles sag. Endvidere må der forventes stigende udgifter inden for dette felt, så det kan evt. blive relevant at hjælpe Naturforeningen lidt. Det kræver imidlertid, at vores foreningsvedtægter ændres. Bestyrelsen vil derfor overveje at foreslå en vedtægtsændring, som vil muliggøre, at der åbnes mulighed for, at foreningen kan gå ind i vedligeholdelsen af arealer af interesse for foreningen.

 

Hjemmesiden og Orientering

Adressen er www.kaarupskovogordrupnaes.dk

 

Foreningens hjemmeside er, jf. vedtægterne, den formelle kontakt til medlemmerne. Her offentliggøres dagsorden for generalforsamlingen med tilhørende bilag, referat af generalforsamlingen, årsberetning mv. På hjemmesiden ligger endvidere oplysning om foreningens regnskab og budget samt bestyrelsens kontaktoplysninger. Vi har også i samarbejde med Naturforeningen lagt denne forenings beretning, vedtægter og bestyrelseskontakt på vores hjemmeside.

 

Hjemmesiden vil vi endvidere søge at supplere med lokalt stof, som vi finder, kan interessere foreningens medlemmer (f.eks. artikler, medlemsfortælling om områdets udvikling, medlemserindringer, referencer til tilgængelig faglig litteratur mv.) Hvis der er medlemmer, som ligger inde med materiale i den forbindelse, hører vi gerne om det, så det kan blive lagt på hjemmesiden. Der kan rettes henvendelse til Jens Demuth.

 

Som det fremgår af vedtægterne kan medlemmer, der ønsker denne information direkte ved henvendelse til foreningens sekretær få oplysningerne enten pr e-mail eller med postforsendelse.

Husk at oplyse om ændringer i både ejerforhold og hjemmeadresser samt ændring af e-mail adresse. Dette er vigtigt både af hensyn til opkrævning af medlemsbidrag og af hensyn til udsendelse af materiale fra foreningen jf. ovenfor.

 

Udover hjemmesiden vil vi indtil videre en gang årligt – i februar/marts måned – udsende en kort orientering (maksimalt 4 sider) om årets gang og praktiske oplysninger samt erindre om foreningens generalforsamling. Vi modtager meget gerne bidrag hertil. Kontakt bestyrelsen herom, og vi vil søge at indarbejde sådanne bidrag heri.   

 

 

Beboerfortegnelsen

Den nuværende beboerfortegnelse er tilbage fra 2005. Bestyrelsen har derfor planer om at udsende en ny sammen med orientering i foråret 2009.

 

Naturvandringer

Vi erindrer om den annoncerede naturvandring søndag den 20. juli kl. 14 – ca. 16.30. Jørgen Stoltz vil som de foregående år gennemgå et område og ved eksempler vise, hvorledes vi kan fremme den udvikling, vi selv ønsker på vore grunde. Turen anbefales varmt, og Jørgen giver meget anvendelige og praktiske anvisninger.

Mødested i år er P-pladsen ved Lang Agre. Tilmelding til Jens Demuth på telefon 23987932 eller mail jensdemuth@mail.tele.dk senest den 14. Juli.

Betaling kr. 60,- per deltager opkræves på stedet.

 

Med denne beretning sammenholdt med det materiale vi har offentliggjort igennem året, er det vores opfattelse. at medlemmerne har fået en god fornemmelse af, hvor vi står som bestyrelse, og hvad vi arbejder for.

 

Tak for opmærksomheden.

 

 

24. juni 2008