Grundejerforeningen

Kårup Skov og Ordrup Næs


Referat


Ordinær generalforsamling lørdag den 19. juli 2008, kl.15.30 på Tingstedet, Skjærkjær, Kårup Skov

 

A. Dagsorden

Valg af dirigent (Bestyrelsen foreslår Ulrik Andersen- Alstrup)

Bestyrelsens beretning om det forløbne år (vedlagt)

Kassereren fremlægger det reviderede regnskab for året 2007(vedlagt)

Forslag fra medlemmerne

Fra Niels Hansen, Knarbo Mose 2 (vedlagt)

Bestyrelsen pålægges ikke at flytte både fra stranden

Bestyrelsen pålægges at skrive til kommunen vedr. skrald langs Vindekilde Strandvej

Fra Charlotte Helsted, Næsvej 34 (vedlagt)

Nedsættelse af et bygge- og landskabsudvalg

Medlemsbidrag, herunder forventet resultat for 2008 og budget 2009 (vedlagt). Bestyrelsen foreslår uændret medlemsbidrag

Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er Jens Demuth, Ole Rydahl, Dorthe Arndt Larsen (alle villige til genvalg) og Per Simonsen (genopstiller ikke) Bestyrelsen foreslår Kirsten Møller, Lang Agre 26-28

Valg af revisorer. Jørgen Andersen og Jørgen Nørgaard er villige til genvalg.

Eventuelt


Bilag:

Årsberetning for 2007/08

Regnskab for 2007

Forventet resultat for 2008 og budget 2009

Medlemsforslag fra Niels Hansen

Medlemsforslag fra Charlotte HelstedB. Referat af generalforsamling den 19. juli 2008.

1.Formanden bød velkommen til mødet og på formandens forslag blev Ulrik Andersen-Alstrup (UAA) valgt som dirigent.


2.  Bestyrelsens beretning

for det forløbne år var udsendt sammen med dagsordenen. Formanden gennemgik den udsendte beretning og tilføjede følgende:


Græsset på Hyrehøj vil fremover blive slået inden sommerferien

På stranden skal hunde være i snor i perioden 1. april – 30. september

Den planlagte naturvandring søndag den 20. juli er p.gr.a. manglende tilslutning aflyst. Bestyrelsen forventer at genoptage denne aktivitet efter en kortere pause.

En stor tak til de medlemmer der som brugere af eller naboer til stier vedligeholder disse.   


Til beretningen var der en række bemærkninger og forslag, væsentligste var:

Der er støvgener især på Næsgårdsvej

Vejene var genstand for både ros og kritik – dog overvejende ros. Der er enighed om at vejene ikke skal være for gode (god hastighedsbegrænsning)

Det vil blive vurderet, om hullerne på Næsgårdsvej/Røglevej og Næsgårdsvej/Ordrupvej skal fyldes op

Flere steder er der for at forhindre parkering placeret sten langs vejene. Evetuelle sten skal placeres på egen grund.

Stien på sydstranden er ryddet ret brutalt. Stien vil dog snart gro til, så den fremstår på en mere naturlig måde i landskabet.

Flere opfordrede til at grundejerne beskærer træer og buske langs vejene

Brandfaren i det tørre vejr er meget stor. Vær meget påpasselig med anvendelse af grill og lignende.

Opfordring til at revidere hjemmesiden med aktuelle emner (eg brandfare/naturvandring mv.)

Opfordring til at fortsætte rydning af Rosa Rogusa ved Næsset.


Beretningen blev herefter godkendt.3. Fremlæggelse af regnskab

Bestyrelsen fremlagde regnskab for 2007. Overskud for 2007 på kr. 53.650,46.

Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger.4. Forslag fra medlemmerne

4.a.i. Forslag om pålæg til bestyrelsen om ikke at fjerne både fra stranden. Forslagsstiller var ikke til stede. Forslaget fandt ikke tilslutning og blev således ikke godkendt.

4.a.ii Forslag om henvendelse til kommunen om rensning af Vindekilde Strandvej. Forslags stiller var ikke stil stede. Forslaget fandt ikke tilslutning og blev således ikke godkendt.


4.b Forslag om nedsættelse af et bygge- og landskabsudvalg

Charlotte Helsted begrundede forslaget. Bestyrelsen kan ikke anbefale forslaget. Efter en række indlæg besluttede forslagsstiller at trække forslaget tilbage.


5. Medlemsbidrag og budget for 2009

Det udsendte budget blev godkendt. Medlemsbidraget fastholdes til Kr. 600,- pr matrikel.


6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

Jens Demuth, Ole Rydahl og Dorthe Arndt Larsen blev genvalgt og Kirsten Møller blev nyvalgt til bestyrelsen.


7. Valg af revisorer.

Jørgen Andersen og Jørgen Nørgaard blev genvalgt som foreningens revisorer


8. Eventuelt.

Herunder var der følgende bemærkninger og forslag:

Et medlem spurgte til eventuelle planer for Næsgården. Bestyrelsen vil undersøge spørgsmålet.Dirigenten erklærede herefter at dagsordenen er udtømt og generalforsamlingen for afsluttet.


Ordrup Næs den 10. august 2008Ulrik Andersen-AlstrupAdam Frølund

DirigentFormandCa. 85 deltog i generalforsamlingen. Referent JD.