Grundejerforeningen

Kårup Skov og Ordrup Næs


Medlemsforslag fra Charlotte HelstedDagsorden punkt 4.a.


Hej Adam Frolund

 

Flg. forslag ønskes behandlet på generalforsamlingen 19/7 (Grundejerforeningen Kårup skov og Ordrup Næs)

 

1) Jeg synes, at det er for emsigt, at man fra foreningens side fjerner evt. både, der måtte ligge på stranden i vinterhalvåret. Jeg mener iøvrigt heller ikke, at det er lovligt. Støder man på en bil, der er parkeret ulovligt, må man jo heller ikke bare sætte sig ind i den og køre den væk !

   Det må være tilstrækkeligt, at man henstiller til bådejerne at fjerne dem f.eks. med mærkning, som det gøres p.t. Det har jo også vist sig, at folk i den forløbne vinter har været flinke til at tage bådene op.

 

2) Der smides en del papir og andet affald langs Vindekilde Strandvej. I sommers kunne jeg konstatere, at der et sted ved indgangen til skoven var smidt et helt læs affald med diverse fyldte affaldssække.

   Da det er kommunal vej, foreslår jeg derfor, at grundejerforeningen kontakter Odsherred kommune med henblik på, at kommunen jævnligt sender et hold folk ud for at samle affald op langs vejen. Hvert år betaler vi sommerhusejere mange penge i grundskyld til kommunen, så det ville kun være rimeligt, om kommunen ydede bare en smule til gengæld !

 

MVH.

 

Niels Fleckner Hansen, tlf.: 39692296

 

Knarbo Mose 2Dagsorden punkt 4.b.


Forslag til dagsorden til generalforsamlingen den 19. juli 2008

Fremsat af Charlotte Helsted, Næsvej 34, Ordrup Næs.                 Fremsendt 5. juni 2008Forslag til nedsættelse af et Bygge- og landskabsudvalg

Jeg vil hermed fremsætte forslag til, at generalforsamlingen beslutter, at der nedsættes et Bygge- og Landskabsudvalg, hvis virke og kompetencer er som følgende:


Formål

Udvalget er et udelukkende fagligt rådgivende organ, der udtaler sig over for bestyrelsen i spørgsmål om bygge- og anlægsaktiviteter samt i forhold, som vedrører landskabet og naturen i grundejerforeningens område Kårup Skov og Ordrup Næs. Udvalget har ingen besluttende kompetence, og bestyrelsen er ikke forpligtet til at følge udvalgets rådgivning.


Medlemmer af udvalget - forslag

•Der vælges på generalforsamlingen mindst 3 max 5 medlemmer til udvalget.

•Medlemmerne bør om muligt have en faglig baggrund som arkitekt, landskabsarkitekt, biolog eller have indsigt og erfaring i forhold omkring arkitektur, landskabs- og naturbevaring eller lignende.

•Medlemmer til udvalget vælges eller genvælges hvert år på generalforsamlingen.


Kommissorium - forslag

•Udvalget er udelukkende et fagligt arbejdsudvalg, der skal rådgive bestyrelsen i byggesager, herunder forhold omkring naturen og landskabet inden for grundejerforeningens område samt forhold vedrørende pleje af fællesarealer.

•Udvalget er ikke ansvarlig over for generalforsamlingen. Udvalgets rådgivning har ikke bindende virkning for bestyrelsens beslutninger og handlinger.

•Udvalget fremlægger beretning om sit arbejde hvert år på generalforsamlingen.

•Organisering af samarbejdet med bestyrelsen aftales nærmere med den pågældende bestyrelse.


Forsøgsperiode

•Udvalget nedsættes i første omgang som et forsøg.

•Ordningen skal evalueres efter en 3-årig periode.

•Udvalget kan nedlægges, såfremt der er flertal herfor på generalforsamlingen eller såfremt, der ikke er tilstrækkelige resurser, der melder sig hertil.


Baggrund for forslaget

Kårup Skov og Ordrup Næs ligger i et af sjællands smukkeste natur- og landskabsområder. Området er helt eller delvist fredet ved forskellige kendelser og servitutter. Kysterne samt overdrevene (Næbbet og Plateauet) er udpeget som internationale beskyttelsesområder. Alt i alt er det udtryk for, at området rummer nogle helt specielle værdier i dagens Danmark. Som grundejere kan vi alle i vores gøren og laden være med til at værne om disse værdier, hvilket allerede finder sted i dag. Faglig rådgivning kan være en del heraf og være med til at styrke dette arbejde. Foreningen besidder en del resurser inden for det arkitektur-, natur- og  landskabsmæssige område, idet der blandt vore medlemmer findes arkitekter, biologer, landskabsarkitekter og muligvis medlemmer fra andre relevante fagområder. Formålet er derfor at samle repræsentanter fra disse værdifulde kompetenceområder i et udvalg, der kan yde faglig rådgivende bistand til bestyrelsen og dermed til områdets beskyttelse.