Grundejerforeningen

Kårup Skov og Ordrup Næs


ÅrsberetningÅrsberetning 2006-2007

Grundejerforeningens årlige generalforsamling afholdtes i 2006 den 15. juli. 4 bestyrelsesmedlemmer var på valg (Hemming Carstensen, Jens Demuth, Dorthe Arndt Larsen og Ole Rydahl). Genvalgt blev Jens Demuth, Dorthe Arndt Larsen og Ole Rydahl, mens Hemming Carstensen meddelte, at han ønskede at trække sig tilbage fra bestyrelsesarbejdet, hvorefter et nyt medlem indvalgtes, Per Sønderby Simonsen. Begge revisorer, Jørgen Andersen og Jørgen Nørgaard, blev genvalgt. Bestyrelsen holdt sit konstituerende møde den 6. august og har derefter afholdt [4] ordinære møder (19. december 2006, 22. februar 2007, 14. maj , idet alle løbende sager så vidt muligt er blevet diskuteret og behandlet pr. e-mail.

En orientering til medlemmerne er udsendt to gange, nemlig dels sammen med referatet af Generalforsamlingen og dels den årlige, almene orientering, der forelå i marts 2007.

Endelig har Bestyrelsen fået en henvendelse fra formanden for Næsgårdens Grundejerforening vedrørende reglerne for adgang til Næsset, parkering, m.m. Denne har sin årlige generalforsamling den første søndag i juli, og formanden får jævnligt spørgsmål fra medlemmerne vedrørende færdsel på Næsset o. lign. Denne henvendelse er blevet positivt modtaget, idet Bestyrelsen håber, at bedre information kan bidrage til mere afklarede forhold omkring parkering og bilkørsel i området.


Kommunesammenlægningen.

Kommunesammenlægningen i Odsherred er nu fuldført, og storkommunen hedder Odsherreds kommune. Sammenlægningen skete ikke helt uden komplikationer, bl.a. blev alle ejendomsskemaerne udsendt med et par måneders forsinkelse, og samtlige PBS-betalinger måtte genindtastes. For Grundejerforeningen opstod et helt konkret problem, idet grundejerforeningerne ikke længere kan få udleveret beboerlister/adresselister gratis, men skal betale 10 kr. pr. label, hvilket i vort tilfælde betyder, at et sæt adresselabels vil koste ca. 4000 kr. pr. gang. Bestyrelsen har derfor selv etableret en medlemsliste i foråret 2007 og vil

a jourføre den fortløbende, således at det højst bliver nødvendigt at købe ét sæt af kommunen årligt. I denne forbindelse beder vi medlemmerne være omhyggelige med at meddele  adresseskift/ejerskift til foreningens kasserer eller sekretær.


Hjemmeside

Hjemmesiden er nu funktionel. Den indeholder bestyrelsesmedlemmernes navn og adresse, foreningens vedtægter, seneste årsberetning, seneste orientering til medlemmerne, en vejplan med vedligeholdelsesoversigt samt links til gældende lokalplaner, servitutter og fredningsbestemmelser. Der bliver også mulighed for at modtage henvendelser fra medlemmerne. Adressen er www.kaarupskovogordrupnaes.dk .

Vi beder fortsat om medlemmernes forslag til indhold og anvendelse af hjemmesiden. På sigt er det også tanken, at vi gennem udnyttelse af elektronisk kommunikation kan medvirke til at holde foreningens omkostninger i ave.


Naturvandringer

En naturvandring var planlagt i efterårsferien, den 14. oktober 2006, men den måtte aflyses på grund af manglende interesse, og da forårsturen deltagermæssigt var en begrænset succes, må det sluttes, at der ikke er behov for to ture om året. På sidste års generalforsamling, efterlyste en beboer en sommertur, og bestyrelsen har derfor i samråd med Jørgen Stoltz besluttet at foreslå, at en sommertur erstatter forårs- og efterårsturene. Turen skal fortsat fokusere på plejen af grundene i foreningens område og således være en god hjælp til medlemmerne.

Sommerturen gennemføres søndag den 22. juli 2007 kl. 14.00 – ca 16.30 på samme vilkår som tidligere ture.

Hvis der blandt foreningens medlemmer er tilstrækkelig interesse, har Jørgen Stoltz erklæret sig villig til at organisere en svampetur i efteråret (september) og/eller en fugletur til foråret.


Naturen i sommerhusområder

Som bekendt udkom publikationen Naturen i sommerhusområder lige inden påsken 2006, og hele oplaget blev praktisk taget udsolgt inden projektperiodens afslutning den 31. august 2006. Der var fra Grundejerforeningens side i forbindelse med projektet for flere år siden søgt om, og opnået, støtte til udgivelsen fra Leader-programmerne (EU) og Friluftsrådet (tips- og lottomidler). Rettighederne til udgivelse tilhører derfor Grundejerforeningen, uanset at Grundejerforeningens økonomi på grund af den tilvejbragte finansieringsmodel ikke har været direkte impliceret i projektet. Efter den endelige regnskabsafslutning udviste projektet et overskud på ca. 30.000.kr. Dette beløb indgår ikke i Grundejerforeningens budget, men skal i overensstemmelse med betingelserne for tildeling af støtten anvendes til naturfremmende formål. Projektgruppen og Grundejerforeningens bestyrelse har aftalt at overdrage beløbet til Naturforeningen, som vil anvende det dels til istandsættelse af stien langs stranden neden for Skovstien, dels til rydning af rosa rogusa på dele af Sydstranden.


Genoptryk af publikationen Naturen i sommerhusområder

Ved projektets afslutning var der stadig interesse for publikationen fra forskellige sider, hvorfor de tre hovedforfattere har fået Grundejerforeningens tilladelse til at lade den genoptrykke i et oplag på 1000 eksemplarer. Grundejerforeningen står fortsat som udgiver, men de tre hovedforfattere har helt og holdent påtaget sig det økonomiske ansvar samt distribution i forbindelse med andet oplag. Det rådgivende ingeniørfirma OBH-gruppen i er inddraget i finansieringen.


Regnskab og budget

Bestyrelsens bestræbelser på at forbedre foreningens økonomi har båret frugt. Som nævnt sidste år, er alle administrationsudgifter blevet minimeret, og resultatet for 2006 viser et overskud på ca. 30.000 kr. Målet er stadig, at der over en periode skal søges retableret en egenkapital ligesom tidligere, så der kan tages højde for uforudsete udgifter, primært i relation til vejene. Årsregnskab med bemærkninger samt budgetoverslag for 2008 udsendes i øvrigt særskilt og gennemgås på generalforsamlingen som et selvstændigt punkt på dagsordenen.

Bestyrelsen har endvidere besluttet at foreslå en nedsættelse af kontingentet med 50 kr. til 550 kr. årligt. Dette forslag skal ses på baggrund af de positive budgetresultater for 2006 og 2007, sammenholdt med at udgifterne til vedligeholdelse af vejene forventes at falde væsentligt i de kommende år grundet de meget store, varige udbedringer, der er gennemført siden 2003.


Opsætning af blå pæle

I januar blev bestyrelsen fra flere sider gjort opmærksom på, at der ganske uventet var opsat blå pæle mange stedet i området. Det viste sig, at Kaarup Skov og Ordrup Næs Vandværk havde opsat i alt 24 pæle rundt omkring. Pælene er anbragt over skydeventilerne, således at disse bliver umiddelbart tilgængelige, når pælene trækkes op, og den meget synlige blå farve bevirker, at de nemt kan ses i bevoksninger om sommeren og sne om vinteren. Vandværket har tidligere haft store tab på grund af. vandspild forårsaget af ledningsbrud, og ved ledningsbrud er det vigtigt at kunne finde ventilerne straks. Pælenes udformning og farve er en standard, som alle Danmarks vandværker bruger.

Efter henvendelser til vandværkets bestyrelse, har dets formand meddelt, at han på vandværkets kommende generalforsamling vil foreslå at den nederste del af pælene males grøn, således at kun et smalt blåt bånd forbliver synligt. Da pælene har en dimension der præcist passer til skydeventilerne, vil det ifølge vandværkets bestyrelse give problemer at erstatte pælene med en helt anden form for afmærkning. Grundejerforeningens bestyrelse har indtil videre taget vandværkets holdning til efterretning og ønsker helt generelt, at mærkning kun sker, hvor dette er absolut nødvendigt og i så fald så diskret som overhovedet muligt.


Vedligeholdelse af vejene

Sidste år blev vejprofilen på Næsgårdsvej øget til 9% på det mest befærdede stykke, ca. 100 m til hver side af Ordrupvej. Dette viste sig at forebygge huller forårsaget af kraftige regnskyl ganske effektivt. Efter planen gennemførtes derfor en forøgelse af profilen på et længere stykke af Næsgårdsvej.

Trods den meget milde vinter tog vejene dog igen skade af regnskyl og ikke mindst af den meget tunge trafik i forbindelse med byggerier (foruden slamsuger og renovation!).

Vejforbedringen efter vinteren blev udført lige efter påskeferien, 16. – 19. april, hvor hele Næsgårdsvej og dele af Næsvej blev profileret. Desuden  blev Birkebjerg og Loenhøjvej betydeligt udbedret. Samtlige veje vil blive efterset igen og eventuelle huller fyldt ud, inden sommerferien starter.

Desværre har støvproblemet på Næsgårdsvej været større end nogensinde på grund af den lange tørkeperiode. Problemet er ikke markant, hvis bilerne holder en fart på 20-25 km/h, men det stiger stærkt, når der køres hurtigt.


Reparation af vejene i forbindelse med byggeri

I henhold til lov om private veje er der retableringspligt af vejene efter byggeri. Bestyrelsen har igen udsendt breve til bygherrer med en opfordring om at kontakte vejformanden for en fælles vurdering af skaderne. Med det store antal byggerier i området, er det særlig vigtigt at bygherrerne er opmærksomme på det ekstraordinære slid på vejene, som byggerierne medfører, og at de pålægger entreprenørerne at overholde hastighedsbegrænsningerne (20 km/time, dog undtaget Næsgårsvej og den offentlige del af Næsvej frem til Lang Agre, hvor hastigheden er maksimalt 30 km/time).

I den korte periode med megen sne, blev der foretaget selvbestaltet snerydning med maskiner på Næsvej, hvilket desværre ødelagde rabatten på et stykke. Bestyrelsen skal minde om, at privat snerydning med maskiner er forbudt. Lodsejere kan evt. kontakte vejformanden, Ole Rydahl, hvis en akut situation skulle opstå.

Der bliver igen i år udlagt depoter af skærver og grus, som også lodsejere kan benytte til udfyldelse af pludseligt opståede huller i de omliggende veje.


Byggesager 

I det forløbne år har bestyrelsen udtalt sig i to sager om nybyggeri, i 5 sager om tilbygning, ombygning o.lgn. og i tre sager om principelle spørgsmål [opsætning af solfangere på tag, lovliggørelse af ulovligt opførte skure, deling af grund]. I sagerne af principiel karakter var Bestyrelsens holdning ligesom tidligere at byrder og servitutter vil blive søgt håndhævet ud fra en ordlydsfortolkning og at der ikke generelt gives positiv udtalelse til ansøgninger om dispensation.

Udover disse sager har Bestyrelsen haft kontakt med flere medlemmer og i tre tilfælde påtalt forhold, der ikke vurderedes at være i overensstemmelse med de forskrifter, der gælder for området.

Bestyrelsen har i forbindelse med vurderinger af byggeri taget afsæt i et grundprincip om, at det ansøgte byggeri bør være i overensstemmelse med traditionerne for dansk sommerhusbyggeri, således at områdets karakter som naturskønt sommerhusområde bevares. Desuden henstilles det at den omgivende natur i videst mulig udstrækning bevares og at bebyggelserne bliver så diskrete som muligt og tilpasses byggegrund og landskab


Forskelligt

Bestyrelsen har i årets løb fået adskillige henvendelser fra medlemmerne, og har efter bedste evne taget sagen op eller givet råd.  Helt generelt gælder, at grundejere der generes af ulovlige forhold, selv skal foretage politianmeldelse. Grundejerforeningens bestyrelse kan kun tage affære over for politiet i sager inden for foreningens kompetenceområde.

Der er blevet klaget over afbrænding af giftigt affald, knallert- og motorcrosskørsel på stranden, ulovlig parkering forskellige steder, især yderst på Næsvej. Alt dette er naturligvis ikke tilladt og vi henstiller kraftigt til medlemmerne at respektere dette.

A propos færdsel, foreligger nu et nyt sæt mærkater til brug for medlemmer, der har lovlig adgang til alle veje i området. De kan fås ved henvendelse til kassereren. 

Den ulovlige færdsel og parkering er et vedvarende problem, som går igen fra år til år, og som det tilsyneladende er umuligt at komme helt til livs. Alle konstruktive forslag til problemets løsning modtages med tak. Vi har lavet en seddel der kan anbringes på biler der er til ulempe for færdslen. Teksten gør opmærksom på at parkering ikke er tilladt og der henvises til de offentlige parkeringspladser. Denne seddel kan fås hos sekretæren.