Grundejerforeningen

Kårup Skov og Ordrup Næs


ReferatA. Dagsorden for Grundejerforeningen for Kårup Skov og Ordrup Næs’ ordinære generalforsamling lørdag den 21. juli 2007, kl.15.30 på Tingstedet, Skjærkjær, Kårup Skov


1.Valg af dirigent.

2.Bestyrelsens beretning om det forløbne år (vedlagt).

3.Kassereren fremlægger det reviderede regnskab for året 2006 (vedlagt).

4.Forslag til vedtægtsændring (vedlagt)

5.Forslag fra medlemmerne.

1.Trafikregulering af Næsgårdsvej (vedlagt)

2.Badebro v. Strandstien mv. (vedlagt)

6.Medlemsbidrag, herunder forventet resultat 2007 og budget 2008 (vedlagt).

7.Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er Tomas Haagen Jensen, Peder Helweg, Adam Frølund og

   Kenn Schultz Nielsen (suppleant). Alle er villige til genvalg.

8.Valg af revisorer.

9.Eventuelt.


Fremsendte bilag:

Årsberetning 2007

Regnskab for 2006

Forventet resultat for 2007 og budget og forslag til medlemsbidrag for 2007

Bestyrelsens forslag til ændrede vedtægter

Medlemsforslag til trafikregulering af Næsgaardsvej

Medlemsforslag til badebro v. Strandstien m.v.

Invitation til naturvandring den 22. juli 2007


B. Referat af generalforsamling den 21. juli 2007.

1.Formanden bød velkommen til mødet og på formandens forslag blev Ulrik Andersen-Alstrup (UAA) valgt som dirigent.


2.  Bestyrelsens beretning for det forløbne år var udsendt sammen med dagsordenen. Formanden gennemgik hovedpunkterne i beretningen og tilføjede følgende:

-Der er nu flere ræve i området især på området omkring Næsvej. Naturforeningen har i samarbejde med Jagtforeningen opstillet fælder og indtil nu er en ræv indfanget. Det henstilles på det kraftigste at rævene ikke fodres. Det vil gøre dem mindre frygtsomme og de vil hurtigt vænnes til at komme husene meget nær og sågar gå ind i husene. Så lad være med at fodre rævene og henlægge spiseligt affald rævene kan kaste sig over.

-Tilvækst i træer og buske er i år voldsom. Det henstilles at alle fatter savene og fjerner bevoksning langs veje og stier iflg. de krav kommunen stiller hertil (se udsendte foldere fra kommunen og også foreningens hjemmeside).


Til beretningen var der en række bemærkninger og forslag, væsentligste var:

-Vejstykke fra Lang Agre P-plads til Næsvej skal repareres. Reparation vil blive udført ifm. næste vejvedligeholdelse

-Næsgårdsvej støvgener og hastighed. Jørgen Andersen (Røglevej) vil kontakte bestyrelsen med information om Svensk praksis for vedligeholdelse af grusveje. Bestyrelsen vil opsætte skilte på Næsgårdsvej med angivelse af maksimal hastighed (uden forudgående kontakt til myndigheder).

-Beskæring langs veje. Medlemmerne opfordres indtrængende til at beskære træer og buske langs vejene i overensstemmelse med kommunens krav.

-Husk at opfordre gæster til at overholde hastighedsgrænserne

-Dræn Birkeberg/stranden er stoppet. Bør oprenses

-Forslag om at forhindre trafik Sandvej til Næsset.


Beretningen blev herefter godkendt.


3. Fremlæggelse af regnskab.

Bestyrelsen fremlagde regnskab for 2006. Overskud for 2006 på kr. 36.108,42. Administrationsudgifter er holdt på et absolut minimum.Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger.


4.Forslag til ændring af foreningens vedtægter.

Tomas Haagen Jensen fremlagde de fremsendte forslag til ændringer af vedtægter. Forslaget blev godkendt med følgende ændringer:

-Para 6: Generalforsamlingen vælger en eller to revisorer

-Para 7: Sætningen ”Fuldmagter afgivet til brug for den ordinære generalforsamling skal tillige være gældende for den efterfølgende ekstraordinære generalforsamling” fjernes. I samme para tilføjes ”med” før ”den fornødne stemmemajoritet”.

Forslaget blev herefter godkendt.


5. Forslag fra medlemmerne:

-Trafikregulering af Næsgårdsvej. Efter en del indlæg, både som støtte til forslaget og imod den foreslåede løsning, blev det aftalt, at et udvalg skal søge at finde løsninger, der kan reducere trafikken og hastigheden på Næsgårdsvej. Medlemmer, der er interesserede i at deltage i dette arbejde, kan melde sig til bestyrelsen. Udvalget vil i samarbejde med bestyrelsen opstille forslag og drøfte disse med myndighederne.

-Forslag om badebro opnåede ikke tilslutning og bortfalder hermed. Forslag om trafikregulering af Vindekilde  Strandvej opnåede ikke tilslutning og bortfalder hermed. Forslag om rensning af Vindekilde Strandvej vil kunne indgå i overvejelserne i udvalg for trafikregulering af Næsgårdsvej.


6.Medlemsbidrag og budget for 2008.

Efter forslag fra flere medlemmer blev det besluttet, at kontingentet ikke sættes ned, men at spørgsmålet kan tages op, når resultatet for de næste par år foreligger.


7.Valg af bestyrelsesmedlemmer.

Tomas Haagen Jensen, Peder Helweg og Adam Frølund blev genvalgt til bestyrelsen. Kenn Schultz Nielsen blev genvalgt som suppleant til bestyrelsen.


8.Valg af revisorer. 

Jørgen Andersen og Jørgen Nørgaard blev genvalgt som foreningens revisorer.


9.Eventuelt.

Herunder var der følgende bemærkninger og forslag:

-Ønske om bedre udsigt fra Hyrehøj. Der overlades til medlemmerne at kontakte ejere af nabogrunde for at holde trævæksten nede. Græs på Hyrehøj bliver slået en gang årligt (efter sommerferien) og bjørneklo bliver bekæmpet i en årrække.

-Vedligeholdelse af stier til vandet. Praksis med at brugere af og naboer til stierne vedligeholder disse, fastholdes.

-Bro i forlængelse af Strandstien. Ifm. flytning af broen ønskes yderligere udjævning. Udjævning vil snarest blive iværksat. Dræn under bro bør renses.

-Der er mange båderester/vrag på stranden. Bestyrelsen vil gentage opfordringen til, at medlemmerne fjerner sådanne vrag. I løbet af vinteren vil bestyrelsen søge at mobilisere bådejere til indsats for oprydning af resterende vrag på stranden.

-Medlemmer der ønsker P-kort til området kan henvende sig til foreningens kasserer eller sekretær.   Herefter erklærede dirigenten generalforsamlingen afsluttetOrdrup Næs den 1. august 2007


Ulrik Andersen-Alstrup

Dirigent