Grundejerforeningen

Kårup Skov og Ordrup Næs


Forslag til vedtægtsændringerForslag til ændring af grundejerforeningens vedtægterJuni 2007

(alene uddrag af afsnit hvor der foreslås ændringer. Afsnit der foreslås ændret er understreget)


Forslag til nye bestemmelser

Gældende bestemmelser

§ 4

Foreningens generalforsamling


…..


Senest 3 uger før generalforsamlingen bekendtgøres dagsorden på foreningens hjemmeside. Dagsorden vil desuden blive udsendt til medlemmer, der ved henvendelse til foreningens sekretær konkret har anmodet herom.


…..


På den ordinære generalforsamling skal følgende punkter behandles:


Valg af dirigent

Bestyrelsens beretning om det forløbne år

Kassereren fremlægger det reviderede regnskab

Forslag fra medlemmerne

Medlemsbidrag for det kommende år

Valg af bestyrelsesmedlemmer samt en suppleant

Valg af revisor

Eventuelt


…..


Generalforsamlingens afvikling

Bortset fra vedtægtsændringer, jf. § 7, træffes beslutninger på generalforsamlingen ved simpelt flertal. Hver matrikel har én stemme på generalforsamlingen. Afstemning foregår ved håndsoprækning, med mindre mindst 10 stemmeberettigede medlemmer kræver skriftlig afstemning, eller dirigenten bestemmer dette.


Referat af generalforsamlingen vil blive offentliggjort på foreningens hjemmeside og vil desuden blive udsendt til medlemmer, der ved henvendelse til foreningens sekretær konkret anmoder herom.


§ 4

Foreningens generalforsamling


…..


Senest 3 uger før generalforsamlingen udsendes dagsorden til medlemmerne.

…..


På den ordinære generalforsamling skal følgende punkter behandles:


1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år

3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab

4. Forslag fra medlemmerne

5. Medlemsbidragene

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer

7. Valg af revisorer

8. Eventuelt…..


Generalforsamlingens afvikling

Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpelt flertal. Hver matrikel har én stemme på generalforsamlingen. Afstemning foregår ved håndsoprækning, med mindre mindst 10 stemmeberettigede medlemmer kræver skriftlig afstemning, eller dirigenten bestemmer dette.Referat af generalforsamlingen udsendes til hvert enkelt medlem.

§ 5

Bestyrelsens opgaver og arbejdsform


…..


Foreningen tegnes over for tredjemand af formanden eller næstformanden i forening med et andet bestyrelsesmedlem eller af tre bestyrelsesmedlemmer i forening.


§ 5

Bestyrelsens opgaver og arbejdsform


…..


Foreningen tegnes over for tredjemand af formanden og 2 bestyrelsesmedlemmer i forening.


§ 6

Foreningens regnskab

Foreningens regnskab føres efter bestyrelsens anvisninger. Regnskabsåret er kalenderåret.

Generalforsamlingen vælger en revisor.


§ 6

Foreningens regnskab

Foreningens regnskab føres efter bestyrelsens anvisninger. Regnskabsåret er kalenderåret.

Generalforsamlingen vælger 2 revisorer.

§ 7

Vedtægtsændringer

Ændringer i nærværende vedtægt kan alene vedtages på en ordinær generalforsamling og kræver, at mindst halvdelen af foreningens medlemmer er repræsenteret på generalforsamlingen, og at vedtægtsændringen vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Såfremt mindre end halvdelen af foreningens medlemmer er repræsenteret på generalforsamlingen men forslaget vedtages den fornødne stemmemajoritet, skal forslaget vedtages på en ny ekstraordinær generalforsamling. På denne efterfølgende generalforsamling kan forslaget vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer, uanset hvor stor en del af medlemmerne, der er repræsenteret. Fuldmagter afgivet til brug for den ordinære generalforsamling skal tillige være gældende for den efterfølgende ekstraordinære generalforsamling.


Begrundede forslag til vedtægtsændringer bekendtgøres sammen med dagsorden til generalforsamlingen.


§ 7

Vedtægtsændringer

Ændringer i nærværende vedtægt kan vedtages på en ordinær generalforsamling med simpel stemmeflerhed. Begrundede forslag til vedtægtsændringer skal udsendes sammen med dagsorden til generalforsamlingen.
Begrundelse for bestyrelsens forslag:

Bestyrelsen anser det for uhensigtsmæssigt, at vedtægten (herunder de helt grundlæggende bestemmelser om foreningens formål og arealer) kan ændres med simpelt stemmeflertal på en generalforsamling. Det foreslås derfor, at ændringer fremover kræver vedtagelse med 2/3 flertal, og at mindst halvdelen af foreningens medlemmer skal være repræsenteret. Såfremt mindre end halvdelen er repræsenteret, kræves vedtagelse på to generalforsamlinger (§ 7).


Henset til både udviklingen i samfundet og i et forsøg på at undgå unødige omkostninger til postforsendelser foreslår bestyrelsen desuden, at udsendelser af dagsorden og referater fremover kan ske i form af offentliggørelse på foreningens hjemmeside. Medlemmer der fortsat ønsker et modtage kommunikation via post vil fortsat have denne mulighed (§ 4).


Af praktiske årsager foreslås foreningens tegningsregel ændret, således at foreningen fremover kan tegnes af enten formanden eller næstformanden i forening med et andet bestyrelsesmedlem eller af tre medlemmer i forening (§ 5), ligesom antallet af revisorer foreslås reduceret fra to til en (§ 6). Endelig indeholder bestyrelsens forslag en række redaktionelle ændringer og præciseringer i § 4 og § 5.